Apply now »
7 May 2024

Cloud engineer

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Thiết kế, triển khai và đánh giá các biện pháp sử dụng nền tảng đám mây, đảm bảo giải pháp đưa ra phù hợp với luật và chính sách bảo mật của TCB

Key accountabilities

1. Quản lý và điều hành công việc:
- Phân tích nhu cầu của các đơn vị và giúp họ lựa chọn công nghệ đám mây phù hợp. 
- Thiết kế cho các đơn vị/ dự án trong ngân hàng về các giải pháp công nghệ dựa vào công nghệ đám mây.
- Làm việc với đối tác để triển khai các giải pháp đám mây
-  Cân nhắc hiệu quả những rủi ro tiềm ẩn của các giải pháp công nghệ đám mây
- Hỗ trợ triển khai các giải pháp đám mây một cách an toàn và bảo mật
- Thực hiện kiểm tra đánh giá hiệu quả của công nghệ đám mây vào trong các giải pháp công nghệ
- Thông qua việc đánh giá liên tục các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật trên đám mây , đưa ra các đề xuất, cải tiến và nâng cao khi cần thiết.

2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ: 
- Nhận biết các rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động.
- Đảm bảo các nhóm trong bộ phận hoàn thành những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng

Success Profile - Qualification and Experiences

1. Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin
2. Kinh nghiệm công tác: 3-6 năm
- Kinh nghiệm với cloud (aws/gcp)
- Kinh nghiệm với hệ thống lớn
- Kinh nghiệm với container/microservice/container orchestration/kubernetes (k8s)
- Kinh nghiệm với configuration management (ansible/puppet), infrastructure as code (terraform/cloudformation), GitOps model
- Familiar with 1 or more scripting language (bash/python). Golang is plus.
3. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương TOEIC 550 trở lên

Apply now »