Apply now »
5 Jun 2024

Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Vận hành hệ thống: Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, xử lý các sự cố, đảm bảo các hệ thống hạ tầng mạng (bao gồm cả hệ thống bảo mật mạng và các thiết bị cân bằng tải) hoạt động ổn định, an toàn và sẵn sàng cao.
2. Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Key accountabilities

1. Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
- Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của hệ thống Core network (healthy daily checklist):
  Nhóm 1: các thiết bị mạng cho chi nhánh/PGD (đường truyền, thiết bị định tuyến, firewall)
  Nhóm 2: các hệ thống, thiết bị mạng tại H
- Đường truyền, thiết bị định tuyến, hệ thống giám sát hoạt động mạng, firewall
  Nhóm 3: các hệ thống, thiết bị mạng tại DC, DR ở 3 miền (đường truyền, thiết bị định tuyến, hệ thống giám sát hoạt động mạng, firewall)
- Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện kiểm thử dự phòng.
- Quản lý, cập nhật CMDB cho hệ thống.
- Báo cáo tình trạng hệ thống.
- Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp để tối ưu năng lực hệ thống
- Cải tiến các quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động
2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
- Hỗ trợ mức L3 với các yêu cầu được phân công: Đơn giản, Trung bình, Phức tạp
3. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
- Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

 

Success Profile - Qualification and Experiences

1. Bằng cấp: chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông
2. Kiến thức chuyên môn
- Kiến thức sâu sắc về công nghệ mạng, hiểu rõ các thành phần chức năng trong 1 hệ thống mạng cỡ lớn.
- Hiểu biết sâu sắc về các giải pháp mạng
- Hiểu biết cơ bản về các tiêu chuẩn, khung quản lý, quản trị công nghệ tiên tiến như: ITIL, ISMS
3. Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ: 5+ năm
- Kinh nghiệm vận hành, triển khai các hệ thống mạng: 4+ năm
4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

 

Apply now »