Loading...
Share this Job
Apply now »
10-Oct-2021

Senior Officer, Risk Mitigation

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

- Thu thập, thông tin, phân tích, đề xuất (nếu có) trong công tác xây dựng/phối hợp xây dựng hệ thống công nghệ/công cụ thu hồi nợ. Duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống/công cụ ; xác định mô hình, phương thức thu hồi nợ, các nguyên tác quản lý, vận hành thu hồi nợ
- Tham gia quản lý danh mục, chất lượng hoạt động thu ồi nợ: xử lý thông tin, báo cáo làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu thu hồi nợ, theo dõi giám sát kết quả hoạt động thu hồi nợ, phân tích đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả thu hồi nợ
-Tham gia góp ý, tư vấn/phối hợp trong việc xây dựng văn bản về công tác quản lý nợ có vấn đề, các quy trình, hướng dẫn, sản phẩm đảm bảo thực thi vận hành, giám sát xuyên suốt, nhất quán trong thu hồi nợ và đáp ứng các yêu cầu về trải nghiệm khách hàng.

Key accountabilities (1)

I. Trách nhiệm chung:
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... , và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Tuân thủ sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank, của Mảng / Khối
II. Trách nhiệm chuyên môn
1. Tham gia nghiên cứu đề xuất/phối hợp thực hiện các dự án xây dựng/chuyển đổi công nghệ/công cụ thu hồi nợ toàn hệ thống. Duy trì hiệu quả hoạt động các hệ thống công nghệ/công cụ thu hồi nợ .
- Thu thập thông tin tài liệu, phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống thu hồi nợ
- Tham gia góp ý hỗ trợ cấp lãnh đạo lên ý tưởng xây dựng, điều chỉnh hệ thống/công cụ đảm bảo hiệu quả hoạt động thu hồi nợ.
- Định kỳ rà soát, phân tích thực trạng sử dụng hệ thống thu hồi nợ/công cụ, thu thập các ý kiến góp ý về chỉnh sửa/bổ sung chức năng, hệ thống báo cáo, hoặc các nội dung khác liên quan đến hệ thống thu hồi nợ nhằm có phương án xử lý kịp thời.
- Đánh giá, đề xuất giải pháp liên quan đến hệ thống/công cụ (nếu có) lên cấp lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi nợ
- Đánh giá, đề xuất giải pháp tư vấn liên quan đến việc xây dựng tham số và nguyên tắc áp dụng trong phần mền thu hồi nợ
2.Tham gia nghiên cứu, đề xuất mô hình, phương thức thu hồi nợ, các nguyên tắc quản lý, giám sát, tương tác, phân định trách nhiệm, công cụ đánh giá/đo lượng/ghi nhận,... trong thu hồi nợ
- Nắm bắt và cập nhật các thay đổi trong văn bản liên quan hoạt động thu hồi nợ
- Thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu trong thu hồi nợ để làm cơ sở xây dựng và xác định mô hình, phương thức thu hồi nợ, các nguyên tắc, quy chuẩn,... trong thu hồi nợ phù hợp với định hướng thu hồi nợ của Mảng và của Ngân hàng
- Đề xuất các ý kiến góp ý xây dựng/thay đổi các nội dung quy định trong văn bản trên cơ sở thông tin đã thu thập, đánh giá và phân tích (nếu có)
- Theo dõi, phối hợp với đơn vị chính sách hoàn thiện văn bản theo quy định
3. Tham gia góp ý, tư vấn/phối hợp trong việc xây dựng văn bản liên quan đến hoạt động thu hồi nợ đảm bảo thực thi vận hành, giám sát xuyên suốt, nhất quán trong thu hồi nợ và đáp ứng các yêu cầu về trải nghiệm khách hàng.
- Nhận đề xuất yêu cầu góp ý kiến từ các đơn vị.
- Đánh giá, phân tích, và đề xuất ý kiến góp ý, tư vấn (nếu có)
- Tham gia tư vấn, hỗ trợ xây dựng văn bản về công tác quản lý và thu hồi nợ theo sự chỉ đạo của cấp lãnh đạo
- Tổng hợp, cung cấp ý kiến tư vấn tới đơn vị đề xuất sau khi thống nhất phương án tư vấn với cấp lãnh đạo, theo dõi phản hồi các góp ý liên quan đến phương án tư vẫn, hỗ trợ.
4. Quản lý hiệu quả hoạt động thu hồi nợ
- Tham gia xây dựng chỉ tiêu/KPI thu hồi nợ toàn hàng đảm bảo kết nối chỉ số hoạt động thu nợ với chỉ số quản trị trong định hướng tín dụng: Chịu trách nhiệm xử lý data (thu thập, tổng hợp) để phục vụ cho hoạt động phân tích xây dựng chỉ tiêu/KPI

Key accountabilities (2)

- Theo dõi/ giám sát hiệu quả xử lý/ thu hồi nợ danh mục toàn hàng
+ Thu thập các báo cáo về hiệu quả hoạt động thu hồi nợ
+ Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu được giao của các đơn vị thu hồi nợ so với kế hoạch
- Thu thập thông tin, báo cáo phục vụ công tác đánh giá, xây dựng hệ thống MIS đảm bảo phục vụ đầy đủ cho công tác quản trị, dự báo, vận hành hoạt động thu hồi nợ.
- Cung cấp các thông tin đánh giá chất lượng danh mục cho các đối tác và các đơn vị vận hành theo chỉ đạo của lãnh đạo
5. Hỗ trợ đào tạo, truyền thông: Tham ga nghiên cứu, xây dựng chương trình tài liệu đào tạo theo yêu cầu đề xuất hỗ trợ /nội dung cần đào tạo, truyền thông nhằm tăng cường năng lực thu hồi nợ toàn hệ thống
6.Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/Giám đốc Mảng.

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng nhóm
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Internal relationship

các khối trong ngân hàng: Khối WB, Khối CSA, CCA, Kiểm toán nội bộ…

Key Relationships - External relationship

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức có liên Quan (Kiểm toán, tư vấn,…)

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế/tài chính/ngân hàng,Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực/ngành liên quan đến tài chính/ngân hàng: tối thiểu 03 năm

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro: tối thiểu 01 năm

- Kinh nghiệm làm chính sách: tối thiểu 1 năm

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Tiếng anh TOEIC 405 trở lên/ hoặc đã làm việc/học tập tại nước ngoài/tổ chức tại Việt Nam sử dụng ngôn ngữ yêu cầu tối thiểu 1 năm hoặc các chứng chỉ khác tương đương

Kiến thức chuyên môn:

- Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng, thu hồi nợ và các văn bản pháp luật liên quan đến nợ có vấn đề

- Có kiến thức về quản trị danh mục


Apply now »