Loading...
Share this Job
Apply now »
14-Sep-2021

Officer, Financial Institution Risk Management

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

Quản trị danh mục và kiểm soát rủi ro tín dụng khách hàng định chế tài chính.

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm chung:
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... , và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Tuân thủ sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank, của Mảng / Khối
2. Trách nhiệm chuyên môn:
- Nghiên cứu và đề xuất hạn mức chấp nhận rủi ro, phương pháp nhận biết/công cụ đo lường/kiểm soát và giám sát rủi ro tín dụng (Theo danh mục, đối tượng khách hàng, ngành, sản phẩm,...).
- Xây dựng và quản lý chính sách, định hướng tín dụng, chính sách tài sản đảm bảo.
- Thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, các mô hình/cơ sở dữ liệu rủi ro đối tác.
- Đề xuất thiết lập các giới hạn, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro, phòng ngừa rủi ro và phương pháp cơ cấu nợ, tái cấu trúc khoản vay/khách hàng/danh mục đối với hoạt động cấp tín dụng và đầu tư.
- Thực hiện báo cáo danh mục hàng ngày, báo cáo danh mục hàng tháng, báo cáo stress test.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình, mẫu biểu, các văn bản liên quan đến thẩm định các định chế tài chính.
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận/Giám đốc Mảng

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng nhóm, Giám đốc QTRR định chế tài chính.
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Internal relationship

- Quan hệ nội khối QTRR

- Khối Ngân hàng bán buôn WB

- Khối Nguồn vốn

- Khối IB

- Khối DVNH và tài chính cá nhân

- Khối Pháp chế và kiểm soát tuân thủ

- Khối Vận hành Công nghệ

- Hội đồng tín dụng

Key Relationships - External relationship

- Hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước
- Khách hàng trọng yếu
- Doanh nghiệp đầu ngành

Success Profile - Qualification and Experiences

Đại học chuyên ngành (kinh tế, tài chính, ngân hàng)

Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm việc tại Ngân hàng, công ty kiểm toán, công ty chứng khoán hoặc quỹ đầu tư

TOEIC – hoặc tương đương: 500


Apply now »