Share this Job
Apply now »
16-May-2022

Chuyên viên xử lý nợ Khách hàng doanh nghiệp

Category:  Techcombank AMC
Job Type: 
Facility:  Debt Collection

Job Purpose:

Thực hiện và hoàn thành 100% kế hoạch được giao trong từng thời kỳ.
Thực hiện nghiệp vụ xử lý nợ tuân thủ các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của TCB và TCB AMC và đảm bảo lợi ích tối đa cho TCB.

Key Accountabilities :

1. Trực tiếp thực hiện các hoạt động xử lý nợ để thu hồi nợ:

- Tiếp nhận, quản lý, xử lý, thu hồi các khoản nợ thuộc phạm vi quản lý theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền;

- Trực tiếp làm việc với khách hàng, bên bảo đảm và các bên có liên quan để tổ chức việc thu hồi nợ/ trực tiếp xử lý nợ và quản lý các khoản nợ từ khi tiếp nhận cho đến khi khoản nợ tất toán.

- Đánh giá khả năng xử lý, thu hồi nợ bằng biện pháp thu giữ/ bán/ tố tụng/ thi hành án để trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tiến hành biện pháp đôn đốc thu nợ và các biện pháp XLN khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát các đơn vị/bộ phận nghiệp vụ khác thực hiện xử lý, thu hồi nợ theo đúng phương án XLN đã được phê duyệt;

- Chủ động và/hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý khoản nợ;

- Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và với các tổ chức khác có liên quan (Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thi hành án..).

2. Tham mưu cho các cấp có thẩm quyền:

- Chủ động đề xuất cải tiến quy trình đến các đơn vị liên quan nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công tác xử lý nợ của Techcombank.

- Tham mưu cho Trưởng Phòng/ Trưởng nhóm trong quá trình xây dựng hoặc phối hợp với các đơn vị khác xây dựng dự thảo các văn bản liên quan đến hoạt động thu hồi nợ trong toàn hệ thống.

3. Trách nhiệm khác:

- Cập nhật và báo cáo Cấp có thẩm quyền về tiến độ và kết quả thực hiện phương án xử lý nợ định kỳ/theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền.

- Các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc/ Giám đốc Trung tâm/ Trưởng Phòng/ Phó phòng/ Trưởng nhóm phân công.

- Thực hiện và tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa tổ chức của Công ty.


Success Profile :

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Luật/Kinh tế/ Tài chính/Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh

- Chuyên môn: 01 năm hoạt động trong lĩnh vực xử lý nợ hoặc Công an/ Kiểm sát/Tòa án/Thi hành án

- Có kinh nghiệm dưới 01 năm trong lĩnh vực xử lý nợ hoặc Công an/ Kiểm sát/Tòa án/Thi hành án nhưng có kỹ năng và tố chất phù hợp

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Toeic 400 hoặc tương đương

- Am hiểu về hệ thống quy định pháp luật Việt Nam.

- Am hiểu về nghiệp vụ xử lý nợ


Apply now »