Share this Job
Apply now »
22-Jul-2022

Chuyên viên thu nợ tín chấp tập sự

Category:  Head Office
Job Type: 
Facility:  Debt Collection

Job Purpose

1. Thực hiện và hoàn thành kế hoạch thu hồi nợ được giao trong từng thời kỳ, hỗ trợ vào việc hoàn thành kế hoạch thu hồi nợ chung của Phòng, Trung tâm và Công ty.
2. Đảm bảo nghiệp vụ thu nợ tuân thủ các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của TCB và TCB AMC và đảm bảo lợi ích tối đa cho TCB.

Key Accountabilities

1. Thực hiện tiếp nhận các khoản nợ tín chấp từ Phòng Nhắc Nợ và tiến hành các biện pháp thu hồi nợ hiệu quả trong khoảng thời gian từ 31 - 90 ngày:
- Tiếp nhận và trực tiếp thực hiện nhắc nợ thông qua hình thức chủ yếu là tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để yêu cầu Khách hàng trả nợ nhanh nhất, khả thi và hiệu quả nhất.
- Đề xuất, trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt về phương án thu nợ
- Soạn, trình ký, gửi các văn bản/tài liệu và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện phương án nhắc nợ theo quy định nội bộ và/hoặc phê duyệt của Cấp có thẩm quyền.
- Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác xử lý và thu hồi nợ đạt hiệu quả.
2. Cập nhật tình trạng khách hàng và chịu trách nhiệm chuyển hồ sơ đầy đủ cho Đơn vị xử lý khác theo quy định.
3. Trách nhiệm khác:
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng/ Giám đốc Trung tâm phân công

Key Relationships - Direct Manager

Trực tiếp: TN thu nợ
Gián tiếp: Giám đốc TT Thu hồi nợ tín chấp/ TP thu nợ

Key Relationships - Internal Stakeholders

Các bộ phận, Trung tâm có liên quan tại AMC (Trung tâm Hỗ trợ và Kiểm soát tuân thủ, Trung tâm Quản trị thông tin...)

Key Relationships - External Stakeholders

- Các Phòng ban nghiệp vụ/Chi nhánh/Phòng giao dịch của Bên chuyển giao khoản nợ;

- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như Chính quyền địa phương, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án,...

- Các tổ chức cá nhân có liên quan khác.


Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học /Cao đẳng
Kinh nghiệm :
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan
- Ưu tiên có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân hàng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nợ tín chấp.
Tiếng anh: Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh (Toeic: 400)
Kiến thức chuyên môn:
- Ưu tiên có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân hàng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nợ tín chấp.
- Am hiểu hệ thống , sản phẩm của Bên chuyển giao khoản nợ và các chính sách xử lý nợ của Công ty

Apply now »