Loading...
Share this Job
Apply now »
28-Mar-2021

Sourcing and Vendor Management Director

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Chịu trách nhiệm điều phối và quản lý quan hệ với các đối tác và nhà cung cấp công nghệ để đảm bảo hiệu quả ngân sách và hoạt động.

Key accountabilities (1)

1. Quản lý và điều hành công việc:
Xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch hành động nhằm đảm bảo bộ phận thực hiện đúng và đủ các chức năng được giao:
  - Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định và xây dựng bộ tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá năng lực đối tác và nhà cung cấp chứng chỉ, bản quyền (licenses) đáp ứng yêu cầu của Techcombank; 
  - Xây dựng danh mục đối tác chiến lược và đối tác tiềm năng, đảm bảo sẵn sàng cung cấp cho các đơn vị khi cần;
  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thiết lập cơ chế quản lý tập trung về đối tác và các NCC chứng chỉ, bản quyền (licenses) của Khối Công nghệ;
  - Cung cấp nhận định, đánh giá, đề xuất để tư vấn, hỗ trợ, phối hợp và tham gia cùng các đơn vị liên quan trong và ngoài Khối Công nghệ trong quá trình lựa chọn và làm việc với đối tác;
  - Phối hợp với đơn vị Quản lý tài chính công nghệ xây dựng và kiểm soát ngân sách đối tác, thiết lập phương pháp theo dõi chi phí và lợi ích;
  - Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và trung hạn (hàng năm) bao gồm dự toán ngân sách với các đối tác chiến lược;
  - Thiết lập cơ chế theo dõi, giám sát năng lực và kết quả thực hiện công việc của đối tác theo hợp đồng, thỏa thuận với Techcombank;
  - Định kỳ cung cấp báo cáo chất lượng dịch vụ của đối tác;
  - Tham vấn cho ban lãnh đạo Khối trong việc lựa chọn, đánh giá năng lực đối tác và đơn vị cung cấp chứng chỉ, bản quyền (licenses).

2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ: 
- Nhận biết các rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động.
- Đảm bảo các nhóm trong bộ phận hoàn thành những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng

3. Công tác quản lý nguồn nhân lực:
- Công tác quản lý nguồn lực (điều phối nhân lực, đào tạo, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….), đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng
- Training/ Coaching / Giám sát cán bộ thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng
- Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Quản trị chiến lược và hiệu quả hoạt động – Giám đốc nội chính

Key Relationships - Subordinate

Nhân viên trực thuộc bộ phận

Key Relationships - Internal relationship

CBNV các khối, đơn vị của ngân hàng

Key Relationships - External relationship

Các đối tác, nhà cung cấp bên ngoài Ngân hàng

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính/ kinh tế / ngân hàng/ quản trị kinh doanh/ nhân sự
Kinh nghiệm công tác: 8-10 năm
(bao gồm kinh nghiệm quản lý)
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Cấp độ 3 (TOEIC = 650 - 699) / hoặc theo quy định của TCB từng thời kỳ
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any):

Apply now »