Loading...
 
Share this Job
Apply now »
18-Nov-2021

Senior Officer of Risk Analysis of Collateral

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

- Có kiến thức về ngành, diễn biến thị trường và nắm bắt được tính chất hoạt động của các nhóm doanh nghiệp thuộc ngành.
- Kiểm soát và phối hợp phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới giá, chuỗi giá trị hoạt động của ngành cũng như, chỉ ra được các cơ hội kinh doanh, tương tự như, rủi ro ngành trong mục tiêu khai thác ngành hiệu quả; đánh giá biến động của ngành có thể tác động đến chất lượng danh mục tín dụng và TSĐB của TCB.
- Kiểm soát và phối hợp xây dựng, tư vấn và góp ý kiến về hoạt động của nhóm phân tích và quản trị rủi ro ngành.

Key accountabilities (1)

1. Định hướng và phát triển công tác phân tích, quản trị rủi ro ngành
- Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích ngành gồm thông tin thị trường vĩ mô, vi mô, dữ liệu giá, thông tin chính sách, thông tin thị trường cung, cầu, hoạt động xuất nhập khẩu ngành
- Xây dựng cơ chế diễn biến giá của ngành để phục vụ cho công tác nhận và quản lý tài sản bảo đảm cũng như công tác cấp tín dụng
- Xây dựng bộ từ điển nhân tố tác động ngành và xác định nhóm nhân tố cơ bản/chính ảnh hưởng tới diễn biến và biến động, rủi ro ngành.
- Xây dựng và triển khai cấu trúc hệ báo cáo phân tích ngành và rủi ro ngành, chỉ rõ các cơ hội khai thác và rủi ro ngành
- Xây dựng hệ thống cảnh báo và dự báo diễn biến giá/chuỗi giá trị hoạt động của ngành dựa theo bộ nhân tố tác động ngành.
- Xây dựng tiêu chí và cơ chế nhận diện, đánh giá biến động ngành tác động tới danh mục tín dụng và TSBĐ tại TCB.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá và lựa chọn nhóm ngành mục tiêu khai thác trong TCB và đề xuất cấp lãnh đạo
- Nghiên cứu và Ứng dụng các biện pháp và công cụ kỹ thuật vào công tác phân tích và dự báo ngành, nhận diện cảnh báo, quản trị rủi ro ngành.
2. Vận hành công tác phân tích ngành và quản trị rủi ro ngành
- Thu thập, cập nhật và xử lý số liệu, thông tin liên quan đến ngành/diễn biến giá; kết hợp với các bộ phận khác thực hiện việc chuẩn hóa thông tin dữ liệu
- Thu thập tài liệu phục vụ cho việc viết báo cáo phân tích tổng quan đặc thù của ngành và diễn biến ngành tại thế giới và Việt Nam.
- Hỗ trợ lập các báo cáo phân tích chuyên đề về ngành và công ty trong ngành/diễn biến giá, cảnh báo, hỗ trợ thực hiện báo cáo quản trị danh mục và các công việc cụ thể theo phân công của lãnh đạo.
- Tham gia nghiên cứu, phân tích nhằm hiểu rõ cơ chế vận hành đối với DN thuộc ngành: đầu vào, đầu ra, lợi thế, rủi ro của DN; doanh nghiệp chi phối thị trường, yêu cầu về vốn, doanh thu, định mức tiêu hao trong sản xuất/chế biến/thu mua, giá mua/bán nhanh; doanh nghiệp có thể mua/bán nhanh, giá mua/bán trong điều kiện thông thường,…
- Theo dõi biến động ngành, diễn biến giá và thực hiện cảnh báo đối với các trường hợp có tác động đến danh mục toàn hàng
- Tham gia thực hiện các cuộc khảo sát và nghiên cứu thị trường mà Trung tâm thực hiện v.v…/ Thực hiện điều tra thực địa tại địa bàn thuộc ngành nhằm chỉ ra đặc điểm và tính chất riêng biệt của ngành trên cơ sở khảo sát thực tiễn.
- Thực hiện tái rà soát, đánh giá các tiêu chí lựa chọn ngành, bộ từ điển nhân tố tác động ngành, các tiêu chí rủi ro/cơ hội khai thác ngành,… nhằm ứng dụng và điều chỉnh phù hợp tiêu chí ảnh hưởng tới diễn biến và hoạt động ngành trong phân tích hàng ngày.
- Tham gia đóng góp ý kiến về các sản phẩm theo Ngành
3. Cảnh báo danh mục tín dụng/TSĐB theo biến động Ngành/ sản phẩm

Key accountabilities (2)

- Thực hiện các phân tích và rà soát về TSBĐ theo thông tin cảnh báo ngành trên cơ sở danh mục, dựa theo các tiêu chí biến động ngành trong từng thời kỳ,
- Thực hiện đều đặn công tác giám sát, cảnh báo và dự báo biến động giá/ngành dựa trên các tiêu chí đã xây dựng, nhằm hạn chế rủi ro ngành tác động tới danh mục.
- Tham gia giám sát và cảnh báo, khuyến nghị về trạng thái danh mục ngành/sản phẩm gắn kèm với trạng thái danh mục tín dụng/TSBĐ.
- Quan sát và thực hiện cảnh báo DM tín dụng bị tác động dưới biến động của ngành/sản phẩm,
- Thường xuyên cập nhật các dấu hiệu rủi ro/cơ hội của ngành tác động mật thiết tới hoạt động tín dụng, kịp thời báo cáo và cảnh báo.
- Thực hiện kiểm soát danh mục ngành theo TSĐB để đánh giá rủi ro cho TCB
4. Trách nhiệm khác:
- Tham gia các diễn đàn về ngành/chính sách vĩ mô của tổ chức bên ngoài theo sự phân công của các cấp lãnh đạ

- Liên hệ với các cơ quan hành chính sự nghiệp/Bộ ban ngành để thu thập thông tin về Ngành cần thiết, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo
- Tham gia xây dựng và thiết lập cơ sở thông tin ngành từ doanh nghiệp/cơ sở hoạt động kinh doanh trong ngành.
- Ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, các bất hợp lý trong quá trình làm việc, đề xuất/góp ý cải tiến quy trình quy chế liên quan đến việc quy trình phát triển/ phê duyệt sản phẩm.
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị kinh doanh để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Thực hiện các công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Thực hiện một phần hoặc toàn bộ mô tả công việc ở đây theo yêu cầu của lãnh đạo và định hướng công việc từng thời kỳ.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng nhóm và ban lãnh đạo Đơn vị.

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Chuyên gia PTRR ngành/ Trưởng nhóm PTRR ngành
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Chuyên viên trong Trung tâm
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Internal relationship

các khối Kinh doanh và các khối hỗ trợ trong ngân hàng liên quan tới tín dụng có TSBĐ

Key Relationships - External relationship

Các công ty trực thuộc, công ty liên kết trong công tác nhận-định giá-quản lý TSBĐ, Cơ quan nhà nước, Các công ty Luật/ thẩm định giá khác...

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp tối thiểu đại học
- Chuyên môn: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phân tích vĩ mô, ngành
tối thiểu TOEIC 550 (Band 6) hoặc tương đương theo quy định của ngân hàng
- Am hiểu hệ thống TCB: Hiểu cơ bản về cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức, mục tiêu/ định hướng của ngân hàng
- Am hiểu sản phẩm/dịch vụ của đơn vị: Hiểu các sản phẩm/ dịch vụ do CS TSBĐ ban hành
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị: am hiểu các quy định/ quy trình tác nghiệp thuộc BP Chính sách TSBĐ

Apply now »