Loading...
Share this Job
Apply now »
16-Apr-2021

Senior Officer of Collateral Policy

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

- Kiểm soát và phối hợp xây dựng, tư vấn và góp ý kiến về chính sách tài sản bảo đảm.
- Kiểm soát và xây dựng tiêu chí, quy chuẩn kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank.

Key accountabilities (1)

1. Xây dựng và quản trị về chính sách tài sản bảo đảm
- Chịu trách nhiệm chính về việc xây dựng hệ thống chính sách về tài sản bảo đảm áp dụng cho toàn ngân hàng.
- Chịu trách nhiệm chính v.v xây dựng hệ thống chính sách về tài sản bảo đảm áp dụng trong nội bộ khối, Đơn vị
- Chịu trách nhiệm chính v.v lập báo cáo kiểm soát việc thực hiện tuân thủ các quy định chính sách liên quan đến tài sản bảo đảm.
- Chịu trách nhiệm chính vv lập báo cáo phân tích danh mục TSBĐ để đánh giá rủi ro của danh mục TSBĐ toàn hệ thống (yêu cầu này đòi hỏi tùy theo năng lực của ứng viên hoặc nghiệp vụ, nhu cầu cần tuyển dụng tại thời điểm tuyển dụng) --> Bổ sung để phù hợp với yêu cầu về quản trị rủi ro TSBĐ theo book kinh doanh (RWA)
- Chịu trách nhiệm chính v.v lập báo cáo phân tích ảnh hưởng của chính sách mới về tài sản bảo đảm đến hoạt động kinh doanh của các Đơn vị.
- Chịu trách nhiệm chính v.v giám sát khung giá/bảng giá tài sản bảo đảm phù hợp với chính sách tài sản bảo đảm.
2. Tư vấn, phối hợp xây dựng và góp ý kiến về chính sách liên quan đến tài sản bảo đảm
- Tư vấn cho các Đơn vị liên quan về chính sách tài sản bảo đảm (như công tác nhận và định giá tài sản bảo đảm, xác nhận hồ sơ tài sản bảo đảm).
- Phối hợp xây dựng và góp ý kiến về các chính sách như sản phẩm, quy định… liên quan đến tài sản bảo đảm
3. Xây dựng tiêu chí, quy chuẩn kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động định giá và hoạt động quản lý và giám sát tài sản bảo đảm
- Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động định giá
- Xây dựng tiêu chí, quy chuẩn kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động quản lý và giám sát tài sản bảo đảm như (xác thực hồ sơ, bảo hiểm tài sản bảo đảm, bảo vệ hàng hóa…)
4. Trách nhiệm khác:
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
- Thực hiện công việc theo đúng quy định của Techcombank
- Tuân thủ theo sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank và Đơn vị

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Chuyên gia Chính sách TSBĐ/ Trưởng nhóm Chính sách TSBĐ/ Kiếm soát viên CS TSBĐ
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Chuyên viên trong Trung tâm
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Internal relationship

các khối Kinh doanh và các khối hỗ trợ trong ngân hàng liên quan tới tín dụng có TSBĐ

Key Relationships - External relationship

Các công ty trực thuộc, công ty liên kết trong công tác nhận-định giá-quản lý TSBĐ, Cơ quan nhà nước, Các công ty Luật/ thẩm định giá khác...

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế/tài chính/ngân hàng/kế toán/luật/quản trị kinh doanh, ưu tiên nhân sự đào tạo chuyên sâu về ngân hàng/luật
- Chuyên môn: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán, thống kê
tối thiểu TOEIC 550 (Band 6) hoặc tương đương theo quy định của ngân hàng
- Am hiểu hệ thống TCB: Hiểu cơ bản về cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức, mục tiêu/ định hướng của ngân hàng
- Am hiểu sản phẩm/dịch vụ của đơn vị: Hiểu các sản phẩm/ dịch vụ do CS TSBĐ ban hành
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị: am hiểu các quy định/ quy trình tác nghiệp thuộc BP Chính sách TSBĐ

Apply now »