Loading...
Share this Job
Apply now »
04-May-2021

Senior Officer, IS Operations

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Vận hành hệ thống: Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, xử lý các sự cố, đảm bảo các hệ thống hạ tầng an ninh thông tin  hoạt động ổn định, an toàn và sẵn sàng cao.
2. Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.                  
 

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong vận hành hệ thống hạ tầng an ninh thông tin
o Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của hệ thống an ninh thông tin
- Hệ thống an ninh thông tin cho máy chủ, máy trạm sử dụng agent
- Hệ thống an ninh thông tin lớp network: firewall, IPS, IDS, APT, DDOS...
o Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện kiểm thử dự phòng.
o Quản lý, cập nhật CMDB cho hệ thống.
o Báo cáo tình trạng hệ thống.
o Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
o Nghiên cứu, triển khai các giải pháp để tối ưu năng lực hệ thống, đảm bảo an ninh thông tin
o Cải tiến các quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động
2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
o Hỗ trợ mức L3 với các yêu cầu được phân công.
 Đơn giản
 Trung bình
 Phức tạp
3. Các trách nhiệm khác
o Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
o Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
o Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
o Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

- Trực tiếp: Trưởng nhóm vận hành hạ tầng an ninh thông tin

- Gián tiếp: Giám đốc vận hành hạ tầng an ninh thông tin

Key Relationships - Subordinate

Key Relationships - Internal relationship

HO:Chuyên viên các bộ phận dịch vụ hạ tầng công nghệ khác (PC & Endpoints, Central system, Infra Security, IT helpdesk; Các cấp trưởng nhóm, chuyên viên tương đương ở các đơn vị IT khác (IT security, IT Risk, App Ops)
CN: Giám đốc mảng
 

Key Relationships - External relationship

Chuyên viên của các đối tác cung cấp dịch vụ thuê ngoài về dịch vụ vận hành an ninh thông tin        
 

Success Profile - Qualification and Experiences

1.  Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng            
2.  Kinh nghiệm: 
- Đã làm việc trong llĩnh vực CNTT 4-5 năm
- Có ít nhất 3 năm tham gia cung cấp các dịch vụ mạng trong trong các tổ chức lớn, đặc biệt là ngân hàng       
3. Tiếng Anh cấp độ 1            
4. Chứng chỉ quốc tế về hệ thống            
 

Apply now »