Loading...
Share this Job
Apply now »
11-Jan-2021

Senior Appraisal Officer - BB Risk

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

Thực hiện thẩm định các khoản cấp tín dụng cho phân khúc khách hàng BB

Key accountabilities (1)

1. Chức năng 1 
-  Chủ động phối hợp với các đơn vị trong/ngoài ngân hàng hoặc phối hợp với các đơn vị kinh doanh thu thập thông tin, phân tích thị trường vi mô tại địa bàn, thông tin khách hàng nhằm am hiểu đặc điểm, nhu cầu, thị trường, SP ngân hàng cạnh tranh,… của phân khúc/tiểu phân khúc/ngành được giao quản lý và am hiểu khách hàng thuộc danh mục quản lý
- Ghi nhớ và thấu hiểu các chính sách tín dụng của Techcombank và có thể áp dụng linh hoạt cho từng hồ sơ tín dụng cụ thể.
- Thẩm định, đánh giá và nêu ý kiến/đề xuất liên quan đến cấu phần rủi ro trong chính sách giá dựa trên kế hoạch tài chính với khách hàng (ACP)/ rủi ro (RORWA)/giá trị vòng đời của khách hàng (CLV) theo quy định.
- Tham gia thẩm định trực tiếp khách hàng cùng đơn vị (đối với các hồ sơ thỏa mãn các tiêu chí theo quy định) hoặc theo sự phân công của lãnh đạo
- Kiểm soát chấm điểm tín dụng khách hàng theo các quy trình, quy định, hướng dẫn của Techcombank
- Thực hiện: 
   + Các phân tích am hiểu khách hàng,
   + Thẩm định và phân tích hoạt động kinh doanh, tài chính, đánh giá rủi ro, nhu cầu tín dụng của khách hàng
   + Đối với KH đã có giao dịch tín dụng: Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các yêu cầu của cấp phê duyệt đối với các khoản vay trước đó, kịp thời phát hiện những vi phạm và các dấu hiệu ảnh hưởng đến mức độ an toàn của khoản vay
   + Phát hiện và đánh giá được các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình vận hành tại đơn vị kinh doanh, đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp nhằm khắc phục/giảm trừ được các rủi ro cho Techcombank.
- Tư vấn cho đơn vị kinh doanh trong việc lập các giả định tài chính, dòng tiền, đánh giá các rủi ro/cơ hội trong các phương án kinh doanh/mô hình kinh doanh của KH 
- Tư vấn cho đơn vị các giải pháp tài chính và cấu trúc tín dụng phù hợp với khách hàng trên cơ sở am hiểu khách hàng, diễn biến trong ngành và các quy định của TCB
-  Lập báo cáo thẩm định theo quy định và phân luồng hồ sơ tín dụng của Techcombank từng thời kỳ.
- Tham gia các cuộc họp hội đồng tín dụng đối với khoản cấp tín dụng được phân công thẩm định và có ý kiến/báo cáo về các nội dung thẩm định theo yêu cầu của cấp phê duyệt.

Key accountabilities (2)

- Phối hợp với thư ký hội đồng tín dụng và đơn vị kinh doanh hoàn thiện các biên bản cuộc họp phê duyệt tín dụng (Thực hiện chức năng nhiệm vụ được yêu cầu bởi các Hội đồng tín dụng theo quy định của Techcombank từng thời kỳ.)
2. Chức năng 2
- Hướng dẫn các chi nhánh thực hiện đúng các quy định liên quan đến cấp tín dụng cho KHDN (trong phạm vi công việc của TĐ)
- Ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, các bất hợp lý trong quá trình triển khai các chương trình/SP/chính sách để đề xuất/góp ý cải tiến quy trình/sản phẩm với các đầu mối phụ trách
- Quản lý/theo dõi danh mục/tệp khách hàng được giao  (cấu trúc tín dụng, EL, chất lượng nợ,…);
- Liên tục cập nhật theo dõi thông tin ngành, diễn biến trên thị trường để đảm bảo có đầy đủ thông tin và giải pháp kịp thời ứng phó với các thay đổi/biến động đối với danh mục khách hàng được giao
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan (Cảnh báo và rà soát tín dụng, CCA,...) để cập nhật tình hình thực hiện các phê duyệt tín dụng tại đơn vị kinh doanh, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm với các khách hàng trong ngành/lĩnh vực phụ trách
- Ghi nhận các phản hồi từ các đơn vị về các vướng mắc, khó khăn, các bất hợp lý trong quá trình làm việc với bộ phận để kịp thời đưa ra phương án xử lý, đảm bảo vận hành thông suốt
- Hướng dẫn/kèm cặp/hỗ trợ đào tạo các cán bộ thẩm định trong nhóm tìm hiểu hệ thống, thao tác nghiệp vụ theo yêu cầu công việc chung/hoặc theo phân công của các cấp lãnh đạo
- Tham gia đào tạo và tư vấn cho các đơn vị quan hệ khách hàng trong hệ thống trong công tác thẩm định khách hàng theo phân công của lãnh đạo
3. Trách nhiệm khác: 
-  Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn,...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
-  Chủ động nhận diện và quản lý rủi ro hoạt động trong công việc
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của  các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên.
- Tham gia vào các dự án của Techcombank theo chỉ đạo.

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc thẩm định chuyên ngành

Key Relationships - Subordinate

Không có

Key Relationships - Internal relationship

SnD/BB/CCA

Key Relationships - External relationship

Không có

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế/tài chính/ngân hàng.
Kiến thức chuyên môn:
- Thẩm định tín dụng:
Kinh nghiệm 3 năm về tín dụng  thẩm định, phân tích tín dụng, kiểm soát tín dụng
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đương

Apply now »