Loading...
Share this Job
Apply now »
23-Apr-2021

Officer, Risk Analytics

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

Quản trị danh mục, đánh giá rủi ro và phân tích danh mục nhằm đưa ra kiến nghị, đề xuất trong việc quản lý hiệu quả danh mục tín dụng Techcombank

Key accountabilities (1)

1. Xác định và đánh giá chất lượng tín dụng danh mục toàn hàng
- Thực hiện công tác quản trị danh mục tín dụng toàn hệ thống
- Ap dụng/cải tiến các phương thức tiến bộ/công cụ để thực hiện hiệu quả công tác quản trị danh mục tín dụng toàn hệ thống theo yêu cầu của cấp lãnh đạo.
- Tham gia việc xây dựng các kỹ thuật QTRR danh mục
- Thực hiện chất lượng dự báo chất lượng tín dụng của toàn danh mục
- Phối hợp với các bên liên quan xây dựng budget danh mục tín dụng
2. Phát triển công tác MIS và báo cáo QTRR
- Tham gia công tác MIS và báo cáo QTRR, bao gồm trụ cột 3 Basel II về việc công bố thông tin
- Thực hiện cung cấp thông tin tới các bộ phận khác khi có yêu cầu
- Thực hiện/cung cấp các báo cáo ra bên ngoài (ngân hàng nhà nước; kiểm toán...) liên quan tới thông tin tín dụng
- Thực hiện và phối hợp kiểm soát việc cung cấp thông tin sang CIC hoặc đầu mối khác theo yêu cầu (PCB...)
- Phối hợp với các bên liên quan thực hiện việc phân loại nợ và quản lý công tác phân loại nợ.
- Tham gia xây dựng các dự án tối ưu hóa cơ sở dữ liệu danh mục tín dụng hệ thống theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
- Tham gia phát triển công tác quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về phân loại nợ, trích lập dự phòng, quản lý chất lượng tín dụng của hệ thống
3. Cung cấp báo cáo quản trị rủi ro tín dụng
- Thực hiện báo cáo đánh giá danh mục/ báo cáo phân tích chuyên sâu theo các diễn đàn và hội đồng: BOM/BOD; RWG; ARCO/ALCO; khác theo yêu cầu.
4. Đề xuất và giám sát hạn mức tín dụng của danh mục
- Phối hợp và làm việc với các bên liên quan để xây dựng các tiêu chí ngưỡng QTRR tín dụng và đề xuất cấu trúc Danh mục tín dụng và các ngưỡng QTRR
- Thực hiện các báo cáo/công tác quản trị ngưỡng giới hạn theo quy định
- Phối hợp với các bên liên quan để thực hiện xây dựng khẩu vị rủi ro; theo dõi và phân tích biến động tín dụng hệ thống theo mặt cắt KVRR;
- Tham gia thực hiện các hoạt động đánh giá tác động của văn bản luật liên quan tới công việc.
5. Trách nhiệm khác:
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Quản trị và báo cáo chất lượng tín dụng danh mục phân công

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng phòng/Chuyên viên cao cấp
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Internal relationship

các đơn vị nội bộ khi được yêu cầu

Key Relationships - External relationship

các đơn vị bên ngoài khi được yêu cầu

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành QTKD, kinh tế, tài chính
01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
tối thiểu TOEIC 400 hoặc tương đương
- Am hiểu hệ thống TCB
- Am hiểu sản phẩm/dịch vụ của đơn vị
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị

Apply now »