Loading...
Share this Job
Apply now »
04-May-2021

Officer, Information Security

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Thực hiện kiểm soát thực thi theo chính sách, tiêu chuẩn an ninh thông tin cho các ứng dụng, hạ tầng của Techcombank và các đối tác, nhà cung cấp, đảm bảo phù hợp với yêu cầu an ninh thông tin của Ngân hàng.
2. Thực hiện triển khai các công cụ và kỹ thuật an ninh thông tin cho ngân hàng.

Key accountabilities (1)

1. Triển khai các hoạt động an ninh thông tin:
- Thực hiện rà soát các công đoạn thiết kế, lập trình, test và triển khai các ứng dụng, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh thông tin
- Kiểm soát hạ tầng: thực hiện rà soát các cấu phần tại trung tâm dữ liệu, mạng, các thiết bị đầu cuối và các cấu phần hạ tầng của đối tác bên ngoài, đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn an ninh thông tin của TCB.
- Triển khai các công cụ và công nghệ an ninh thông tin
- Triển khai các chương trình đạo tạo, truyền thông, nâng cao nhận thức về rủi ro tuân thủ công nghệ cho toàn ngân hàng (triển khai khóa học ANTT, kiểm thử nhận thức ANTT, truyền thông thông qua các bản tin ANTT, truyền thông trực tiếp cho các đơn vị).
- Chuẩn bị các báo cáo quản trị ANTT.
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ
- Triển khai các giải pháp ANTT để khắc phục điểm yếu, phục vụ xử lý rủi ro ANTT và đảm bảo tính tuân thủ với các quy định chính sách của TCB.
3. Quản lý nguồn nhân lực
- Tham gia triển khai hoặc/và hỗ trợ các dự án công nghệ
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc/ Trưởng nhóm Hoạch định an ninh thông tin

Key Relationships - Subordinate

Key Relationships - Internal relationship

Các bộ phận khác liên quan trong ngân hàng

Key Relationships - External relationship

Các công ty cung cấp giải pháp/dịch vụ về an ninh thông tin, các tổ chức phản ứng sự cố nhanh…vv.

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng Đại học chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông hoặc các lĩnh vực liên quan
Có kinh nghiệm quản lý mảng quản trị ANTT trong các tổ chức tài chính/dịch vụ/ viễn thông tối thiểu 02 năm trở lên. Kinh nghiệm bao gồm các khía cạnh:
- Kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu, thiết kế, triển khai trong lĩnh vực ANTT (02 năm trở lên)
Ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh bắt buộc theo Quy định của TCB: 1
Kinh nghiệm Phát triển sản phẩm theo phương pháp Agile

Apply now »