Loading...
Share this Job
Apply now »
26-Mar-2021

North Collateral Policy Expert

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

- Tư vấn xây dựng chính sách liên quan tới lĩnh vực tài sản đảm bảo

- Góp ý xây dựng chính sách sản phẩm, chính sách cho các phân khúc khách hàng hệ thống cho phù hợp với quy định chung về tài sản đảm bảo của ngân hàng.

- Phối hợp với Giám đốc chính sách tài sản bảo đảm xây dựng các khung giá/bảng giá TSĐB Phân công, điều phối, định hướng, hướng dẫn và kiểm soát hoạt động hoặc trực tiếp thực hiện các mảng công việc/dự án được phân công phụ trách/thực hiện--> Bỏ nội dung bôi đỏ do đây là nội dung của bộ phận PTRR TSBĐ

Key accountabilities (1)

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm của BP Chính sách TSBĐ:
- Nhận biết và quản trị rủi ro của Đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các Đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng
- Xây dựng, triển khai công tác văn hóa tổ chức cơ sở mạnh theo định hướng VHTC của công ty.
2. Công tác tư vấn/ xây dựng chính sách TSĐB:
- Phối hợp với lãnh đạo Bộ phận chính sách trong công tác xây dựng chính sách TSBĐ bao gồm: 
• Chính sách định giá tài sản đảm bảo
• Chính sách nhận và quản lý tài sản đảm bảo của hệ thống
- Phối hợp với lãnh đạo Bộ phận chính sách, các Bộ phận quản trị rủi ro có liên quan tại khối để tư vấn, góp ý đối với các văn bản chính sách, quy trình, hướng dẫn, sản phẩm có liên quan tới tài sản đảm bảo của hệ thống
- Phối hợp với Bộ phận giám sát TSĐB xây dựng các chính sách về việc Kiểm soát TSĐB như: Quy trình, hướng dẫn, phương pháp… kiểm soát TSĐB ( nếu có )
- Trực tiếp tham gia tư vấn, kiểm soát xây dựng văn bản với các vấn đề khó/quan trọng về tài sản bảo đảm của Ngân hàng
- Kiểm soát báo cáo phân tích ảnh hưởng của chính sách mới về tài sản bảo đảm đến hoạt động kinh doanh của các Đơn vị.
- Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của tất cả các yếu tố như luật pháp, thông số kinh tê vĩ mô ảnh hưởng đến việc quản lý tài sản bảo đảm, đề xuất tham mưu đưa ra giải pháp kiến nghị cho Ban lãnh đạo và các Đơn vị trong việc xây dựng văn bản về tài sản bảo đảm. 
- Tư vấn hoặc trực tiếp xây dựng hệ thống khung chính sách tài sản bảm đảm (Book manual)
3. Xây dựng tiêu chí, quy chuẩn kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động định giá và hoạt động quản lý và giám sát tài sản bảo đảm.
- Kiểm soát nghiên cứu xây dựng các tiêu chí kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động định giá
- Trực tiếp làm việc với các tổ chức liên kết để giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Key accountabilities (2)

- Kiểm soát xây dựng các tiêu chí, quy chuẩn kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động quản lý và giám sát tài sản bảo đảm như (xác thực hồ sơ, bảo hiểm tài sản bảo đảm, bảo vệ hàng hóa…)
4. Hướng dẫn và giải đáp chính sách tài sản bảo dưới dạng chuyên gia:
- Tư vấn cho các Đơn vị liên quan về chính sách tài sản bảo đảm (như công tác nhận và định giá tài sản bảo đảm, xác nhận hồ sơ tài sản bảo đảm).
- Trực tiếp tư vấn, hướng dẫn các Đơn vị áp dụng các văn bản nội bộ của Đơn vị, đặc biệt trong các trường hợp có vướng mắc.
5. Phát triển nguồn nhân lực:
- Phối hợp với Giám đốc chính sách tài sản bảo đảm tổ chức và thực hiện công tác đào tạo các Đơn vị đối với các văn bản liên quan tới chính sách
- Phụ trách và điều phối công tác tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan tới công tác quản lý, giám sát và định giá TSĐB.
6. Trách nhiệm khác: 
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Trung tâm/Giám đốc Chính sách TSBĐ/ Giám đốc Chính sách và Giám sát TSBĐ --> đã bỏ chức danh này

Key Relationships - Subordinate

Trưởng nhóm/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên trong Trung tâm

Key Relationships - Internal relationship

các khối Kinh doanh và các khối hỗ trợ trong ngân hàng liên quan tới tín dụng có TSBĐ

Key Relationships - External relationship

Các công ty trực thuộc, công ty liên kết trong công tác nhận-định giá-quản lý TSBĐ, Cơ quan nhà nước, Các công ty Luật/ thẩm định giá khác

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế/tài chính/ngân hàng/kế toán/luật/quản trị kinh doanh, ưu tiên nhân sự đào tạo chuyên sâu về ngân hàng/luật
Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu hệ thống TCB: am hiểu về cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức, mục tiêu/ định hướng của ngân hàng
- Am hiểu sản phẩm/dịch vụ của đơn vị: am hiểu các sản phẩm/ dịch vụ do Chính sách TSBĐ ban hành trong mối tương quan với các Sản phẩm khác thuộc nhóm chức năng khác của TT
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị: am hiểu các quy định/ quy trình tác nghiệp tại TT TSBĐ
Kinh nghiệm: 
- Chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán, thống kê
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): tối thiểu TOEIC 550 (Band 6)/650 (Band 7) hoặc tương đương

Apply now »