Loading...
Share this Job
Apply now »
08-Jun-2021

Manager, IT Support

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

- Tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ của đơn vị theo quy định.
- Quản lý toàn bộ các hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ do đơn vị thực hiện cũng như các bộ phận hỗ trợ L2, L3, đảm bảo các yêu cầu hỗ trợ được thực hiện trọng vẹn, đáp ứng SLA và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng nội bộ.
- Xây dựng kế hoạch và hiện thực hóa các kế hoạch của hỗ trợ công nghệ theo đúng lộ trình chiến lược chung của Dịch vụ hạ tầng CNTT cũng như của Khối công nghệ và của Ngân hàng.

Key accountabilities

- Phối hợp với Giám đốc các đơn vị nghiệp vụ và IT trong và ngoài khối để tìm hiểu yêu cầu về hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến CNTT phù hợp với nhu cầu hoạt động và phát triển của toàn ngân hàng.
- Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát việc triển khai các kế hoạch thuộc phạm vi Hỗ trợ công nghệ nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong chiến lược công nghệ thông tin.
- Tham gia các chương trình phát triển kinh doanh và chương trình chuyển đổi của ngân hàng Ngân hàng.
- Chịu trách nhiệm về công tác cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cônng nghệ CNTT nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dùng nội bộ.
- Thực hiện các vai trò được giao tại các quy trình quản llý dịch vụ IT (vd quản lý sự cố, quản lý thay đổi,...)
- Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nguồn lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV,…), đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
- Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động, quản lý chi phí hoạt động của đơn vị theo ngân sách đã được duyệt.
- Tham mưu cho BGĐ Khối Công nghệ trong việc xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ.
- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình hoạt động, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro; khắc phục và cải tiến những điểm rủi ro của đơn vị.
- Báo cáo định kỳ cho Giám đốc Dịch vụ hạ tầng công nghệ.

Success Profile - Qualification and Experiences

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng
- Đã làm việc trong llĩnh vực CNTT 10+ năm
- Có 5+ năm tham gia công tác hỗ trợ người dùng
- Có 5+ năm kinh nghiệm quản lý
- Yêu cầu về trình độ tiếng Anh TOEIC 650 hoặc tương đương và theo qui định Techcombank từng thời kỳ

Apply now »