Loading...
Share this Job
Apply now »
28-Mar-2021

IT Change Management Expert

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Điều phối quy trình quản lý thay đổi công nghệ của ngân hàng để kiểm soát và giảm thiểu sự gián đoạn các dịch vụ công nghệ.

Key accountabilities (1)

1. Quản lý và điều hành công việc:
Xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch hành động nhằm đảm bảo bộ phận thực hiện đúng và đủ các chức năng được giao:
  - Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì các chính sách, quy trình trong hoạt động quản lý thay đổi.
  - Tổng hợp kế hoạch thay đổi công nghệ hàng tháng.
  - Giữ vai trò Thư ký của Hội đồng phê duyệt thay đổi công nghệ (CAB) của Khối Công nghệ: tổ chức các buổi họp Hội đồng xem xét, đánh giá, phê duyệt thực hiện thay đổi; theo dõi việc thực hiện các kết luận của Hội đồng.
  - Chịu trách nhiệm tổ chức công tác triển khai các thay đổi công nghệ tại Khối Công nghệ.
  - Thực hiện Đánh giá độ phức tạp, phạm vi, quy mô và tác động của thay đổi tới các hệ thống, dịch vụ công nghệ và các bên liên quan.
  - Chịu trách nhiệm thực hiện việc truyền thông việc thực hiện thay đổi trên các hệ thống công nghệ tới các đơn vị liên quan trong Ngân hàng.
  - Giám sát quá trình thực hiện các thay đổi, đảm bảo việc thực hiện diễn ra đúng kế hoạch đã phê duyệt.
  - Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện thay đổi trên các hệ thống công nghệ và trạng thái hoạt động của các hệ thống/dịch vụ công nghệ sau thay đổi.
  - Xây dựng, tính toán và báo cáo các chỉ tiêu của hoạt động thay đổi.

2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ: 
- Nhận biết các rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động.
- Đảm bảo các nhóm trong bộ phận hoàn thành những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Director of Change Management

Key Relationships - Subordinate

Nhân viên trực thuộc bộ phận

Key Relationships - Internal relationship

CBNV các khối, đơn vị của ngân hàng

Key Relationships - External relationship

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính/ kinh tế / ngân hàng/ quản trị kinh doanh/ Công nghệ
Kinh nghiệm công tác: 8-10 năm
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Cấp độ 3 (TOEIC = 650 - 699) / hoặc theo quy định của TCB từng thời kỳ
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any): 

Apply now »