Loading...
Share this Job
Apply now »
20-Feb-2021

HRIS Expert

Category:  Human Resources Management Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Là đầu mối quản lý và tổ chức triển khai các công tác liên quan đến các hệ thống phần mềm/công cụ IT của HR và các chương trình UD nhân sự trong Ngân hàng
2. Là đầu mối báo cáo, quản lý, lưu trữ, kiểm soát, bảo mật, bảo dưỡng, nâng cấp các vấn đề liên quan trong việc quản lý kỹ thuật của các hệ thống phần mềm/ công cụ IT của HR..
3. Là đầu mối xây dựng các công cụ để IT hóa hoạt động của khối QTNNL nhằm nâng cao hiệu suất công việc.

Key accountabilities (1)

1- Thái độ hành vi:
- Tuân thủ nghiêm túc qui định, nội qui, qui trình, hướng dẫn,.. của Ngân hàng.
- Thực hiện tốt 5 giá trị cốt lõi của TCB.
- Cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) được giao.
2- Chịu trách nhiệm chính cho các công việc;
Công tác quản lý phần mềm nhân sự và các chương trình ứng dụng:
- Là đại diện cho Khối Nhân sự phối hợp với Khối Vận hành và công nghệ thực hiện đàm phán/ đưa ra các yêu cầu/ xét duyệt các giải pháp phần mềm nhân sự do các nhà thầu/ nhà cung cấp đưa ra,
- Xây dựng quy định, cơ chế phân quyền, phân cấp sử dụng hệ thống phù hợp với các quy định/ chính sách về nhân sự và an ninh thông tin của Techcombank,
- Quản lý, chịu trách nhiệm chính trong việc thiết lập/ phân quyền sử dụng cho các user theo các quy định sử dụng hệ thống.
- Quản trị các danh mục của phần mềm đảm bảo các danh mục được thiết lập thống nhất phù hợp mục đích sử dụng của Ngân hàng.
- Quản lý & Thực hiện cài đặt, hỗ trợ cài đặt phần mềm nhân sự cho các cá nhân/ đơn vị trên toàn hệ thống;
- Phối hợp với Khối Vận hành và công nghệ, quản lý source code…của Phần mềm;
- Xử lý và khắc phục các sự cố (nếu có) trong quá trình vận hành, triển khai phần mềm.
- Phối hợp với nhà cung cấp để xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành, triển khai hệ thống;
- Quản lý, chịu trách nhiệm chính trong việc lưu trữ số liệu, xuất báo cáo về nhân sự định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc chức năng  hoặc Giám đốc nhân sự.
- Kiểm soát về kỹ thâutj các dữ liệu được cập nhật vào hệ thống, đưa ra các cảnh báo cho người dùng.
3- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc chức năng.

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp đại học
Am hiểu sản phẩm của HR:
-  Hiểu các yêu cầu về các loại dịch vụ & chất lượng dịch vụ của Khối QTNNL đối với hệ thống
-  Hiểu các yêu cầu về sản phẩm & chất lượng dịch vụ từ các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm
Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị
-  Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp phối hợp với các Trung tâm thuộc khối HR & các đơn vị trong hệ thống theo các Qui trình/ qui định hiện hành
Kinh nghiệm phát triển phần mềm ứng dụng từ  5  năm
Tiếng Anh: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc

Apply now »