Loading...
Share this Job
Apply now »
03-Apr-2021

Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp....

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Định hướng, xây dựng và thực thi chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển của Ngân hàng

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong Quản trị và điều hành công việc:
- Xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển ứng dụng. Giám sát, phân công, rà soát đảm bảo chất lượng việc triển khai hoạt động vận hành ứng dụng nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng.
- Định hướng, phân tích và đánh giá xu hướng ứng dụng công nghệ mới ở mức toàn hàng nhằm cập nhật lộ trình và tiêu chuẩn phù hợp.
- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tìm hiểu yêu cầu và chiến lược phát triển kinh doanh làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng
- Phối hợp với các đơn vị trong IT để xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng.
- Định hướng, theo dõi và hỗ trợ quá trình triển khai các dự án đầu tư, phát triển giải pháp công nghệ phục vụ mức toàn ngân hàng
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ:
- Nhận biết rủi ro và tự đánh giá rủi ro của bộ phận trong quá trình vận hành, Lập kế hoạch giải quyết rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.
- Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
3. Quản lý nguồn nhân lực:
- Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận.
- Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận
- Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống
4. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia thiết lập các tiêu chuẩn giải pháp ứng dụng nhằm mục đích định hướng, kiểm soát trong việc đưa ra các giải pháp công nghệ có tính bền vững, linh hoạt, hiệu quả.
- Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về phát triển giải pháp ứng dụng
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối
- Dẫn dắt thành viên tham gia vào công tác xây dựng văn hóa tổ chức của ngân hàng.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Phát triển và vận hành ứng dụng.

Key Relationships - Subordinate

Giám đốc phát triển, vận hành và tư vấn nghiệp vụ (DEV-Ops Manager), Nhóm Kiếm trúc sư phát triển giải pháp, Nhóm thiết kế giải pháp.

Key Relationships - Internal relationship

Các Khối, Bộ phận nghiệp vụ, CN/PGD, các công ty con thuộc TCB.

Key Relationships - External relationship

Các đối tác cung cấp các giải pháp ứng dụng, bộ phận IT của các Khách hàng quan trọng.

Success Profile - Qualification and Experiences

1 Bằng cấp/Nghiệp vụ
Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành CNTT, Quản trị kinh doanh, tài chính hoặc ngân hàng
2. Kiến thức chuyên môn
Có kiến thức vững vàng về các hệ thống ứng dụng phục vụ hoạt động của toàn ngân hàng
Hiểu biết tốt về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng
Am hiểu, nắm vững qui trình phát triển phần mềm và vận hành hệ thống ứng dụng
3. Kinh nghiệm
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT: 10+ năm
Kinh nghiệm làm việc trong phát triển phần mềm hoặc giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Ngân hàng: 10+ năm
Kinh nghiệm làm việc trong vận hành ứng dụng, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: 10+ năm
Kinh nghiệm quản lý: 9+ năm
Quy mô quản lý > 10 người, quản lý các hệ thống hỗ trợ, có thể bao gồm một hoặc vài hệ thống kinh doanh nhỏ và vừa
4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh):

Apply now »