Loading...
Share this Job
Apply now »
31-Mar-2021

Fraud risk management Policy, tools & reports senior officer

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

Xây dựng và triển khai các chính sách, công cụ, phương thức và báo cáo quản trị rủi ro gian lận

Key accountabilities (1)

-  Chịu trách nhiệm điều phối nhóm triển khai kế hoạch quản trị rủi ro gian lận (trong mảng nghiệp vụ được giao)
- Xây dựng và triển khai chính sách, công cụ, phương thức QTRR gian lận (đo lường, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro gian lận).
- Đề xuất và phối hợp với đơn vị QTRR hoạt động xây dựng các chính sách, quy trình hướng dẫn rủi ro gian lận.
- Đào tạo, truyền thông cách thức thực hiện, triển khai chính sách, công cụ QTRR gian lận.
- Thực hiện các báo cáo QTRR gian lận theo yêu cầu.
- Các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Xây dựng chính sách, công cụ, phương thức và báo cáo quản trị rủi ro gian lận.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc Xây dựng chính sách, công cụ, phương thức và báo cáo quản trị rủi ro gian lận
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Chuyên viên trực thuộc nhóm (đối với trưởng nhóm)
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Internal relationship

Các Khối kinh doanh/Khối hỗ trợ/đơn vị trong ngân hàng

Key Relationships - External relationship

Các chuyên gia/đơn vị tư vấn/kiểm toán, Ngân hàng nhà nước

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế/tài chính, ngân hàng/ngoại thương/kiểm toán/luật
Tối thiểu 6 năm KN ngân hàng
TOEIC: 600
- Am hiểu hệ thống TCB
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị/bộ phận
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/bộ phận

Apply now »