Loading...
Share this Job
Apply now »
02-May-2021

Expert, Process Design and Management

Category:  Operation Division
Job Type: 
Facility:  Operations

Objective

- Thiết kế các quy trình trên các hệ thống công nghệ để đảm bảo được các yêu cầu về hiệu quả/chất lượng, mang lai lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong cải tiến quy trình vận hành:
- Chủ động nghiên cứu, đánh giá quy trình vận hành/kinh doanh hiện tại, nhận diện các lỗ hổng, điểm yếu dẫn đến các vấn đề về hiệu quả/chất lượng và tư vấn/đề xuất sáng kiến cải tiến/ thiết kế quy trình mới với Ban lãnh đạo
- Chịu trách nhiệm triển khai thiết kế mới/cải tiến các quy trình hiện tại để đưa ra quy trình mới đảm bảo được các yêu cầu về hiệu quả/chất lượng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, mang lai lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng, tối ưu hóa hiệu quả vận hành
- Chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng thiết kế quy trình chi tiết và triển khai trên các hệ thống công nghệ, đánh giá kết quả triển khai đảm bảo hiệu quả như thiết kế ban đầu đề ra.
- Trực tiếp tham gia các dự án trọng điểm với vai trò phân tích, thiết kế các quy trình có liên quan.
- Theo dõi, đo lường, đánh giá hiệu quả cải tiến vận hành
- Định kỳ rà soát và cải tiến các quy trình vận hành của Khối

2. Các trách nhiệm khác:
­ Tham gia các dự án/ chương trình cải tiến theo phân công.
­ Tham gia xử lý rủi ro hoạt động theo phân công.
­ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Success Profile - Qualification and Experiences

1.    Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan như công nghệ thông tin, tài chính/ngân hàng            
2.    Kinh nghiệm chuyên môn:
- Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án/ cải tiến, thiết kế quy trình;
- Am hiểu sâu sắc về quy trình vận hành và  nghiệp vụ ngân hàng/ tài chính
- Có kinh nghiệm trong việc triển khai các quy trình trên nền tảng số hóa/tự động hóa mang lại hiệu quả đột phá về năng suất/chất lượng
- Có kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin tốt
- Am hiểu mô hình quản lý chất lượng và phương pháp cải tiến quy trình là một lợi thế            
3.    Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thông thạo (nghe, nói, đọc, viết)            
4    Thành thạo tin học văn phòng: MS Office: Word, Excel, Visio & PowerPoint.

Apply now »