Loading...
Share this Job
Apply now »
30-Apr-2021

Director of Application Development and Operation

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Định hướng, xây dựng and thực thi chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh and chiến lược phát triển của Ngân hàng.
Orient, build and execute development strategy of IT application solutions which serve the whole bank operation and meet business requirements and development strategy of the Bank

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong Quản trị và điều hành công việc:
o Xây dựng kế hoạch and định hướng phát triển ứng dụng. Giám sát, phân công, rà soát đảm bảo chất lượng việc triển khai hoạt động vận hành ứng dụng nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng.
o Định hướng, phân tích và đánh giá xu hướng ứng dụng công nghệ mới ở mức toàn hàng nhằm cập nhật lộ trình và tiêu chuẩn phù hợp.
o Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tìm hiểu yêu cầu and chiến lược phát triển kinh doanh làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng
o Phối hợp với các đơn vị trong IT để xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng.
o Định hướng, theo dõi and hỗ trợ quá trình triển khai các dự án đầu tư, phát triển giải pháp công nghệ phục vụ mức toàn ngân hàng
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ
o Nhận biết rủi ro và tự đánh giá rủi ro của bộ phận trong quá trình vận hành, Lập kế hoạch giải quyết rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.
o Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
3. Quản lý nguồn nhân lực
o Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận.
o Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận
o Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống
4. Các trách nhiệm khác
o Tham gia thiết lập các tiêu chuẩn giải pháp ứng dụng nhằm mục đích định hướng, kiểm soát trong việc đưa ra các giải pháp công nghệ có tính bền vững, linh hoạt, hiệu quả.
o Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về phát triển giải pháp ứng dụng
o Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối
o Dẫn dắt thành viên tham gia vào công tác xây dựng văn hóa tổ chức của ngân hàng.
1. responsibility for Management and Task coordination:
- Build plan and applicaiton development orientation. Supervise, assign, review to ensure the quality of application operation execution in order to achieve set goals in development strategy of IT application solutions which serve the whole bank operation
- Orient, analyze, and assess whole-bank new technology application trend in order to update appropriate roadmap and standard

Key accountabilities (2)

- Coordinate with functional units to find the requirements and business development strategy which are the foundation of building development strategy of IT application solutions which serve the whole bank operation
- Collaborate with IT functions to build development strategy of IT application solutions which serve the whole bank operation
- Orient, follow, and support implementation process of investment projects, technology solutions development for the whole bank
2. Risk management and compliance
- Regconize risk and self-assess risk of the department in operation, make plan to deal with risk and cooperate with relevant units to build methods of measurement, assessment and risk mitigation
- Ensure department's activities comply with policies, regualtions, processes, internal guideline...and commit to service quality (SLAs)
3. responsibility for HR management:
- Build staffing plan, coordinate HR, build assignments, recording, and employee's performance assessment mechanism to ensure maintain adequate and quality resource

- Coach, orient employee's career development orientation, nurture and build HR for department
- Communication, orient employee in line with systematic development orientation and guidelines
4. Other tasks
- Establish application solution standards to orient, monitor sustainable, flexible, efficient technology solutions
- Participate in building policies, regulations, processes, guideline on application solution development
- Perform other duties assigned by Chief Information Officer
- Lead subordinates to participate in building Bank's corporate culture

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Direct: Giám đốc Phát triển và vận hành ứng dụng cao cấp/Senior Director of Application Development and Operation

Key Relationships - Subordinate

Direct: CBNV trực thuộc bộ phận/Department's employees

Key Relationships - Internal relationship

Các khối, đơn vị liên quan Relevant Divisions, units

Key Relationships - External relationship

Đối tác bên ngoài triển khai dự án (nếu có) /External project vendor (if any)

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành CNTT, Quản trị kinh doanh, tài chính hoặc ngân hàng
Bachelor degree in Information Technology, Business Administration, Banking or Finance
Kinh nghiệm công tác:trên +10 năm
Experience: +10 year
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, theo quy định của TCB từng thời kỳ
Foreign language: English according to TCB's regulation in each period
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any):
Có kiến thức vững vàng về các hệ thống ứng dụng phục vụ hoạt động của toàn ngân hàng
Strong knowledge in application system which serves whole-bank operation

Apply now »