Loading...
Share this Job
Apply now »
01-May-2021

Chuyên viên cao cấp Vận hành Hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Mục tiêu / Objective (3)
1. Vận hành hệ thống: Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, vận hành, xử lý sự cố hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu, đảm bảo các hệ thống được giao hoạt động ổn định, an toàn và sẵn sàng cao. Triển khai các giải pháp kỹ thuật theo đúng quy trình nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, cung cấp hạ tầng lưu trữ, cơ sở dữ liệu có chất lượng phục vụ hoạt động của các dịch vụ công nghệ lớp trên.
2. Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
- Giám sát, báo cáo hoạt động hằng ngày của hệ thống lưu trữ, các cơ sở dữ liệu tại các đơn vị trên toàn khu vực, và các hệ thống lưu trữ, các cơ sở dữ liệu tại DC, DR theo phân công của quản lý trực tiếp.
- Vận hành các hệ thống lưu trữ của các hãng HP, IBM, EMC.
- Lập nhật ký công việc và định kỳ báo cáo Trưởng nhóm, Giám đốc Vận hành Hệ thống lưu trữ và Cơ sở dữ liệu.
- Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt theo yêu cầu: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện archive, kiểm thử dự phòng, restoration test, kiểm thử các bản vá nâng cấp.
- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hệ thống.
2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
- Hỗ trợ mức chuyên sâu (mức 3).
3. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Tham gia cải tiến các quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trưởng nhóm Vận hành Hệ thống lưu trữ và Cơ sở dữ liệu, Giám đốc Vận hành Hệ thống Lưu trữ và Cơ sở dữ liệu.

Key Relationships - Subordinate

Không

Key Relationships - Internal relationship

Toàn bộ cán bộ nhân viên trong ngân hàng.

Key Relationships - External relationship

Nhà cung cấp, đối tác, outsource.

Success Profile - Qualification and Experiences

1 Bằng cấp/Nghiệp vụ: Chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông
2. Kiến thức chuyên môn:
Hiểu rõ về các công nghệ của hệ thống lưu trữ.
Hiểu rõ về các thành phần chức năng trong1 hệ thống hạ tầng lưu trữ cỡ vừa và nhỏ
Hiểu rõ về các giải pháp hạ tầng lưu trữ
Hiểu biết sâu các loại cơ sở dữ liệu phổ dụng như Oracle, SQL, My-SQL, DB2, Jbase
Nắm rõ về các kỹ thuật quản trị cơ sở dữ liệu
Kiến thức căn bản về các loại hệ điều hành, mạng
3. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin: 5+ năm
Kinh nghiệm vận hành hệ thống lưu trữ hoặc quản trị cơ sở dữ liệu: 4+ năm
4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Apply now »