Loading...
Share this Job
Apply now »
19-Feb-2021

Chuyên viên cao cấp Quản lý Tài chính Vận hành Công nghệ

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Tham gia vào qua trình xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động, ngân sách đầu tư và hoạt động mua sắm của khối gắn liền với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.

Key accountabilities (1)

1. Công tác xây dựng, quản lý ngân sách hoạt động của Khối:
- Chịu trách nhiệm chủ trì, cùng Ban giám đốc xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm, là đầu mối làm việc với các bên liên quan (HR, Finance, QLTS …)
- Quản lý và kiểm soát tình hình sử dụng ngân sách hoạt động của các trung tâm thuộc khối, Phân tích và đánh giá chi phí hoạt động của các Trung tâm. Phối hợp chặt chẽ với Nhân sự và Kế toán tài chính để đảm bảo chi phí hạch toán đúng vào các Trung tâm.
- Lập báo cáo kế toán quản trị cho Ban Giám đốc khối, đảm bảo chi phí hoạt động nằm trong ngân sách được phê duyệt, chủ động đề xuất các phương án xử lý với các chi phí hoạt động phát sinh.
- Chịu trách nhiệm làm việc với Kế toán tổng hợp và nhân sự về các vấn đề liên quan đến tài chính của khối.
- Quản lý Tài sản cố định (TSCĐ) của khối. Phối hợp chặt chẽ với Kế toán tài chính để đảm bảo hạch toán và trích khấu hao đúng TSCĐ của khối.
2. Công tác xây dựng và quản lý ngân sách đầu tư:
- Phối hợp với các bên liên quan xây dựng ngân sách đầu tư hàng năm.
- Quản lý và kiểm soát các hạng mục đầu tư theo OnT Master Plan, kiểm soát các tờ trình đầu tư công nghệ trước khi trình các cấp phê duyệt.
- theo dõi các hạng mục ngân sách CAPEX và OPEX, đảm bảo đúng kế hoạch thực hiện, cảnh báo đối với các hạng mục có nguy cơ bị chậm kế hoạch. Thực hiện báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc.
- Quản lý thông tin đối tác, hợp đồng mua sắm.
3. Các trách nhiệm khác:
- Xây dựng và triển khai các mô hình phân bổ chi phí IT và Ops cùng TCKT.
- Thực hiện các báo cáo quản trị cho Ban giám đốc.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Quản lý tài chính Vận hành và Công nghệ.

Key Relationships - Subordinate

Key Relationships - Internal relationship

Toàn bộ các cán bộ nhân viên trong ngân hàng.

Key Relationships - External relationship

Đơn vị kiểm toán bên ngoài, các đối tác.

Success Profile - Qualification and Experiences

1 Bằng cấp/Nghiệp vụ: Chuyên nghành Tài chính- Kế toán/ Chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông
2. Kiến thức chuyên môn:
Am hiểu các kiến thức về Tài chính, Kế toán, báo cáo quản trị
Am hiểu về công nghệ thông tin, các hệ thống ngân hàng, các thiết bị công nghệ
Am hiểu về các phương pháp xây dựng ngân sách và lập ngân sách cho các dự án đầu tư,
3. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin, lĩnh vực ngân hàng: 3 năm
Kinh nghiệm về Kế toán quản trị và lập báo cáo trong các tổ chức tài chính
4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Apply now »