Loading...
Share this Job
Apply now »
11-Jan-2021

Chuyên viên cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ 1

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Xây dựng hệ thống chất lượng: thiết kế, tư vấn và triển khai các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn cho các hoạt động, đảm bảo các văn bản được ban hành và quản lý một cách hiệu quả, chặt chẽ. Xây dựng các chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng cho các hoạt động.
2. Kiểm soát chất lượng: đảm bảo tính tuân thủ của cán bộ, nhân viên đối với các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn đã ban hành, theo dõi, đo lường các chỉ số quy trình.
3. Cải tiến hệ thống chất lượng: thực hiện các sửa đổi, thay thế hoặc thêm mới các văn bản, hướng dẫn cán bộ nhân viên cải tiến hoạt động hàng ngày để tăng hiệu quả

Key accountabilities

1. Trách nhiệm trong xây dựng hệ thống chất lượng:
- Trực tiếp xây dựng hoặc tư vấn các đơn vị xây dựng các văn bản chất lượng (chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, checklist).
- Ban hành/Hỗ trợ ban hành các văn bản chất lượng.
- Xây dựng các chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng cho các hoạt động.
- Quản lý hệ thống văn bản chất lượng.
2. Trách nhiệm trong kiểm soát chất lượng:
- Thực hiện kiểm tra chốt chặn trong một số quy trình quan trọng.
- Đánh giá tuân thủ các quy trình.
- đo lường các chỉ tiêu chất lượng.
- Lập các báo cáo chất lượng.
- đào tạo, truyền thông, hướng dẫn cán bộ nhân viên cách thực hiện theo quy trình.
3. Trách nhiệm trong cải tiến hệ thống chất lượng:
- Định kỳ rà soát các quy trình, quy định để cập nhật cho phù hợp với thực tế.
- Đề xuất và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng.
4. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia các dự án theo phân công.
- Tham gia xử lý rủi ro theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Key Relationships - Line Manager

Trưởng nhóm Đảm bảo Chất lượng Công nghệ/Giám đốc Đảm bảo Chất lượng Công nghệ.

Key Relationships - Subordinate

Không có.

Key Relationships - Internal relationship

Các đơn vị trong Khối, các đơn vị khác trong ngân hàng.

Qualification and Experiences

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ quản trị chiến lược. Ưu tiên trình độ trên Đại học
  • Nắm vững nghiệp vụ quản lý chất lượng (xây dựng, triển khai, đánh giá, đo lường các qui trình) và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
  • Thành thạo các tiêu chuẩn chất lượng, các phương pháp cải tiến có thể áp dụng cho Công nghệ: ISO9000, CMMI, ITIL, COBIT, Lean, 6Sigma
  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng hoặc quản lý chất lượng, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong quản lý kế hoạch và chiến lược, đầu tư công nghệ, quản lý dự án công nghệ, vận hành hệ thống với quy mô lớn 
  • Kinh nghiệm triển khai ITIL hoặc CoBIT
  • Tiếng Anh: Tương đươnd TOEIC tối thiểu 550 điểm/ TOEFL 450, IELTS 5.0

Apply now »