Loading...
Share this Job
Apply now »
10-Apr-2021

Chuyên viên cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ 1

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Xây dựng hệ thống chất lượng: thiết kế, tư vấn và triển khai các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn cho các hoạt động, đảm bảo các văn bản được ban hành và quản lý một cách hiệu quả, chặt chẽ. Xây dựng các chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng cho các hoạt động.
2. Kiểm soát chất lượng: đảm bảo tính tuân thủ của cán bộ, nhân viên đối với các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn đã ban hành, theo dõi, đo lường các chỉ số quy trình.
3. Cải tiến hệ thống chất lượng: thực hiện các sửa đổi, thay thế hoặc thêm mới các văn bản, hướng dẫn cán bộ nhân viên cải tiến hoạt động hàng ngày để tăng hiệu quả

Key accountabilities

1. Trách nhiệm trong xây dựng hệ thống chất lượng:
- Trực tiếp xây dựng hoặc tư vấn các đơn vị xây dựng các văn bản chất lượng (chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, checklist).
- Ban hành/Hỗ trợ ban hành các văn bản chất lượng.
- Xây dựng các chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng cho các hoạt động.
- Quản lý hệ thống văn bản chất lượng.
2. Trách nhiệm trong kiểm soát chất lượng:
- Thực hiện kiểm tra chốt chặn trong một số quy trình quan trọng.
- Đánh giá tuân thủ các quy trình.
- đo lường các chỉ tiêu chất lượng.
- Lập các báo cáo chất lượng.
- đào tạo, truyền thông, hướng dẫn cán bộ nhân viên cách thực hiện theo quy trình.
3. Trách nhiệm trong cải tiến hệ thống chất lượng:
- Định kỳ rà soát các quy trình, quy định để cập nhật cho phù hợp với thực tế.
- Đề xuất và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng.
4. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia các dự án theo phân công.
- Tham gia xử lý rủi ro theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Success Profile - Qualification and Experiences

1 Bằng cấp/Nghiệp vụ: Chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông.
2. Kiến thức chuyên môn:
Am hiểu về ít nhất một lĩnh vực công nghệ thông tin (phát triển phần mềm, vận hành hệ thống, quản lý dự án, đảm bảo an ninh thông tin).
Am hiểu ít nhất một trong các hệ thống Quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CMMI, ITIL, …)
3. Kinh nghiệm
Kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT: 3+ năm
Kinh nghiệm quản lý chất lượng trong CNTT: 3+ năm
4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Apply now »