Loading...
Share this Job
Apply now »
22-Apr-2021

Chuyên viên Quản trị Hiệu quả kinh doanh

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Retail Banking

Objective

Quản lý và chịu trách nhiệm công tác quản lý hiệu quả và phân tích được phân công – Khối Bảo Hiểm qua việc: Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh của Khối và Lực lượng bán

Key accountabilities (1)

1. Quản lý hiệu quả hoạt động
- Tổng hợp các dữ liệu/báo cáo hiệu quả kinh doanh để phục vụ cho việc đo lường/đánh giá hiệu quả theo các mặt cắt trọng yếu của Khối Bảo Hiểm ( Sản phẩm/Kênh Bán/Khách Hàng/Phân Khúc)
- Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh/các chương trình kinh doanh/ KRAs của Khối Bảo Hiểm, các mảng chức năng trong từng thời kỳ, so với mục tiêu kế hoạch, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao/cải thiện hiệu quả kinh doanh trong từng giai đoạn triển khai.
- Định kỳ dự báo tình hình thực kế hoạch kinh doanh của Khối Bảo Hiểm/ các mảng chức năng của Bảo Hiểm/ các Miền/ Vùng được phân công
- Phối hợp với Phân tích kinh doanh của Khối TCKH để xác định các tiêu chí nâng cao hiệu quả phù hợp với định hướng chiến lược lâu dài của Ngân hàng dành cho Khối Bảo Hiểm
- Kịp thời cảnh báo các ngưỡng kiểm soát cho các cấp quản lý và các mảng chức năng có liên quan
- Phân tích, đánh giá, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng/ hiệu quả tổng thể danh mục Khối Bảo Hiểm
- Quản lý chi phí hoạt động của Khối Bảo hiểm
- Xây dựng dữ liệu và cải tiến hệ thống dữ liệu kinh doanh bảo hiểm tại Ngân hàng.
2. Làm việc với đối tác về tra soát kết quả kinh doanh, tính toán phí và theo dõi việc chi trả
3. Tráchnhiệm khác
Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Quản lý hiệu quả

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc Quản trị hiệu quả

Key Relationships - Subordinate

Key Relationships - Internal relationship

Các đơn vị thuộc Bảo hiểm, các đơn vị TCB liên quan (BF, SnD, PFS, BB…)

Key Relationships - External relationship

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp: Tốt nghiệp đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh/ Kế hoạch/CNTT

- Hồ sơ có những thành tích nổi trội về các môn khoa học

Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng tại các vị trí liên quan lĩnh vực Quản lý kinh doanh, quản trị tài chính, phân tích dự báo, lập kế hoạch, mô hình định lượng

Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đươngYêu cầu khác: 
  • Kiến thức sâu về phân tích, đánh giá, quản trị danh mục trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

  • Am hiểu sâu về lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá việc thực thi kế hoạch

  • Am hiểu cách thức lập báo cáo đo lường, phân tích hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng  


Apply now »