Loading...
Share this Job
Apply now »
17-Nov-2020

Chuyên viên Hỗ trợ công nghệ

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology
Objective
Thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý và làm đầu mối xử lý các yêu cầu hỗ trợ công nghệ từ các đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kinh doanh và nghiệp vụ của các bộ phận trong Ngân hàng
Key accountabilities (1)

1. Công tác hỗ trợ công nghệ:
- Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ, cập nhật thông tin vào hệ thống.
- Đánh giá, phân loại yêu cầu từ đơn vị, trực tiếp xử lý yêu cầu đơn giản theo quy trình và phạm vi cho phép.
- Hướng dẫn người dùng, cung cấp form mẫu trong các quy trình công nghệ theo cam kết chất lượng.
- Đề xuất chuyển tiếp các yêu cầu, sự cố lên mức hỗ trợ cao hơn tới cán bộ quản lý dịch vụ.
- Thông báo cho khách hàng trạng thái và tiến độ giải quyết yêu cầu.
- Xử lý các yêu cầu dịch vụ thuộc trường hợp đơn giản hoặc mức độ trung bình, trong phạm vi 1 vài hệ thống.
2. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia đào tạo, thực hiện tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn chất lượng trong công tác hỗ trợ và vận hành công nghệ.
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Key accountabilities (2)
Key accountabilities (3)
Key Relationships - Line Manager
Trưởng nhóm Hỗ trợ công nghệ, Giám đốc Hỗ trợ công nghệ.
Key Relationships - Subordinate
Không
Key Relationships - Internal relationship
Toàn bộ cán bộ nhân viên ngân hàng Techcombank.
Key Relationships - External relationship
Nhà cung cấp, đối tác thuê ngoài.
Qualification and Experiences

1 Bằng cấp: Chuyên nghành CNTT, điện tử viễn thông, tài chính, kinh tế
2. Kiến thức chuyên môn
Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hỗ trợ khách hàng
Hiểu biết cơ bản về các hệ thống/dịch vụ công nghệ
3. Kinh nghiệm
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ công nghệ: 1+ năm
4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Apply now »