Loading...
Share this Job
Apply now »

CVCC phân tích và tư vấn nghiệp vụ - Khối Công nghê 1

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology
Objective

1. Phát triển ứng dụng: Trực tiếp thực hiện tư vấn và phân tích các yêu cầu phát triển từ đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo chuyển đổi đầy đủ và hiệu quả các yêu cầu của đơn vị nghiệp vụ thành các yêu cầu cho ứng dụng.
2. Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng:
- Tiếp nhận các yêu cầu phát triển, cải tiến sản phẩm, quy trình, tính năng từ các đơn vị nghiệp vụ. Phân tích và tư vấn cho các đơn vị nghiệp vụ phương án hiệu quả nhất để thực hiện yêu cầu.
- Trao đổi với bộ phận phát triển để thiết kế giải pháp cho các yêu cầu này. Xây dựng đặc tả chi tiết về yêu cầu theo ngôn ngữ phù hợp với lập trình viên (developer), đảm bảo yêu cầu phát triển là rõ ràng và khả thi về mặt công nghệ.
- Tham gia phối hợp với đơn vị nghiệp vụ kiểm tra kết quả phát triển, đảm bảo ứng dụng đáp ứng yêu cầu đã thống nhất với đơn vị nghiệp vụ.
- Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.
- Tham gia đào tạo trực tiếp về sản phẩm, tính năng công nghệ cho bộ phận hỗ trợ IT và cán bộ nghiệp vụ nếu cần thiết.
2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
- Hỗ trợ mức L2, L3 với các yêu cầu được phân công.
3. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
- Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Key accountabilities (2)
Key accountabilities (3)
Key Relationships - Line Manager
Giám đốc phát triển, vận hành và Tư vấn nghiệp vụ (DEV-Ops Manager)/ Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp.
Key Relationships - Subordinate
Key Relationships - Internal relationship
Các đơn vị chức năng trong IT, các bộ phận nghiệp vụ của các khối, CN/PGD.
Key Relationships - External relationship
Các bộ phận liên quan của NHNN, các đối tác cung cấp các giải pháp ứng dụng.
Qualification and Experiences

1. Bằng cấp
Tốt nghiệp Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học.
Ưu tiên có chứng chỉ phân tích nghiệp vụ.
2. Kiến thức chuyên môn
Hiểu biết chuyên sâu về một hoặc nhiều mảng nghiệp vụ ngân hàng
Hiểu biết rộng về các giải pháp ứng dụng công nghệ ngân hàng
Hiểu rõ về các phương pháp phân tích yêu cầu
3. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ trong ngân hàng: 5+ năm
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: 5+ năm
4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Apply now »