Loading...
Share this Job
Apply now »
21-Jan-2021

CTV- Nhân viên Hành trình khách hàng và Quản trị

Category:  Business Banking Division
Job Type: 
Facility:  Business Banking

Objective

Thực hiện các hoạt động của bộ phận Hành trình khách hàng và Quản trị – Khối BB qua việc:
1. Tham gia vào công tác quản trị doanh nghiệp.
2. Hỗ trợ xây dựng khung chính sách về giá và các chương trình khuyến mãi… nâng cao trải nghiệm khách hàng
3. Hỗ trợ quản lý, theo dõi sản phẩm và đề xuất các giải pháp

Key accountabilities (1)

- Hỗ trợ triển khai, phối hợp với các bên liên quan và tham gia vào công tác quản trị doanh nghiệp:
   + Hỗ trợ xây dựng, quản lý cây sản phẩm của khách hàng doanh nghiệp;
   + Hỗ trợ xây dựng, phối hợp với các bên liên quan trong việc rà soát các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn có ảnh hưởng đến khách hàng doanh nghiệp nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, tuân thủ quy định pháp luật và quản lý rủi ro;
   + Phối hợp với các bên liên quan đảm bảo tính hiệu quả của quản lý rủi ro, ngoại trừ rủi ro pháp lý, rủi ro hoạt động, rủi ro tuân thủ;
   + Phối hợp với Quản trị rủi ro trong việc rà soát các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về quản lý rủi ro (bao gồm các hoạt động liên quan đến cảnh báo sớm, thu hồi nợ, quản lý tài sản bảo đảm…)
- Phân tích, đánh giá tác động, xây dựng, quản lý khung chính sách về giá và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng doanh nghiệp;
- Hỗ trợ quản lý, theo dõi danh mục sản phẩm dựa trên các chỉ số về hiệu suất, rủi ro, sản phẩm, khách hàng, đưa ra các cảnh báo về các vấn đề liên quan đến sản phẩm ở cấp độ danh mục và đề xuất giải pháp;
- Hỗ trợ việc xây dựng chi tiết yêu cầu, hành trình khách hàng và trải nghiệm của khách hàng cho các kênh truyền thống, ngân hàng điện tử, kênh thay thế theo phân khúc, tiểu phân khúc dựa trên định hướng của Phân khúc Khách hàng;
- Hỗ trợ phối hợp với các bên liên quan trong việc xây dựng, thiết kế các chính sách, quy trình có ảnh hưởng đến khách hàng doanh nghiệp bao gồm việc xây dựng, thiết kế chi tiết các yêu cầu người sử dụng để tự động hóa; nhận diện và chuẩn bị yêu cầu chi tiết để tự động hóa các quy trình nhằm đảm bảo tính đồng bộ của các chính sách, quy trình trong việc đáp ứng các yêu cầu, kỳ vọng của khách hàng đồng thời đảm bảo tuân thủ và quản lý rủi ro theo khẩu vị rủi ro của Ngân hàng trong từng thời kỳ;
- Thực hiện các công việc khác mà Giám đốc Hành trình khách hàng và Quản trị giao phó

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Hành trình khách hàng và quản trị - Khối KHDN

Key Relationships - Subordinate

Quan hệ nội bộ: các đơn vị thuộc BB, các đơn vị TCB liên quan (CSA, HR…)

Key Relationships - Internal relationship

Key Relationships - External relationship

Các tổ chức tư vấn/ cung cấp dữ liệu…

Success Profile - Qualification and Experiences

- Tốt nghiệp đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh
- Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên
- Tối thiểu 2 năm tại các vị trí liên quan đến phân tích/ tài chính/ tín dụng/ phát triển/ tổ chức bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho KHDN 
- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc liên quan đến KHDN
Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đương
- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ, xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN, đặc biệt là sản phẩm tín dụng/ huy động/ dịch vụ
- Am hiểu các rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành, rủi ro ngành) liên quan đến việc phát triển các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD 
- Am hiểu các quy định pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân hàng/ doanh nghiệp

Apply now »