Loading...
Share this Job
Apply now »
02-Apr-2021

ARM

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Retail Banking

Objective

Hỗ trợ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (RM) trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ theo quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn của TCB

Key accountabilities (1)

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có

Key Relationships - Internal relationship

Trung tâm Kinh doanh khách hàng ưu tiên tại CN, các Bộ phận trực thuộc Khối PFS, khối Bảo hiểm, Ngân hàng đầu tư, Vận hành thẻ, Quản lý vận hành CN, PCC, CCA, SSE, …

Key Relationships - External relationship

Khách hàng, văn phòng công chứng, v.v.

Success Profile - Qualification and Experiences

Apply now »