BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ỨNG VIÊN

*Lưu ý: Chọn Quốc gia "Việt Nam" -> khi màn hình hiện lên dòng chữ "Tôi đã xem lại Tuyên bố thỏa thuận bảo mật dữ liêu." -> Click vào và chọn "Chấp nhận". Hệ thống chỉ ghi nhận CV được lưu dưới dạng PDF.

CV của bạn

Kiểu tập tin có thể chấp nhận: DOCX, PDF, Image và Tập tin văn bản

Không chọn tập tin