CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Techcombankjobs.com là trang web tuyển dụng trực tuyến của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”) dành cho ứng viên từ 18 tuổi trở lên.

Thông tin cá nhân của mỗi ứng viên được Techcombank thu thập và xử lý một cách thận trọng! Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân dưới đây để hiểu rõ hơn về chính sách của Techcombank đối với việc thu thập, sử dụng, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân. 

1. Phạm vi áp dụng

a. “Thông tin cá nhân” nghĩa là những thông tin ứng viên bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh,  địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, quá trình học tập và làm việc, người liên hệ và những thông tin khác mà ứng viên chủ động cung cấp theo Sơ yếu lý lịch điện tử được ứng viên đăng tải trên website Techcombankjobs.com.

b. Những trang web hoặc dịch vụ khác nối kết từ/ đến trang web này sẽ có những chính sách riêng mà ứng viên có thể xem bằng việc kích hoạt vào những đường truyền tương ứng (nếu có). 

2. Thu thập Thông tin cá nhân

a. Khi ứng viên tạo một tài khoản tại Techcombankjobs.com, ứng viên đồng thời cho phép Techcombank thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ các Thông tin cá nhân của ứng viên cho mục đích sau:

i Đánh giá ứng viên để tuyển dụng vào các vị trí tại Techcombank và các công ty con/công ty liên kết của Techcombank trong từng thời kỳ;

ii. Thông báo/liên hệ với ứng viên để trao đổi về kết quả ứng tuyển của ứng viên tại Techcombank và các công ty con/công ty liên kết của Techcombank trong từng thời kỳ;

iii. Thông báo cho ứng viên về các cơ hội việc làm phù hợp với Sơ yếu lý lịch có sẵn của ứng viên tại website Techcombankjobs.com mà Techcombank cho rằng có thể ứng viên quan tâm;

iv. Thực hiện các nghĩa vụ của Techcombank phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa Techcombank và ứng viên;

v. Thông báo cho ứng viên về những thay đổi/ cập nhật của Chính sách bảo mật thông tin.

b. Techcombank cũng thu tho ứng viên về những tứng viên sg viênu tho ứng viên về những thTechcombank sechcombankho ứng viên về nhữnứng viên tìm đưnankho ứng viên về những thay đổi/ cập nhật của Chính sách bảo mật thông tin.của Techcombank tr

3. Sử dụng Thông tin cá nhân

Techcombank không bán, không cho thuê hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với người khác hbên thứ ba nào trừ khi đưi trừ  nguồn gốc trừ khi nhằm mục đítrư trừ  nguồn gốc:

a. Techcombank có thể chuyển giao thông tin cá nhân của ứng viên cho đối tác (các nhà cung cấp dịch vụ) đang hỗ trợ Techcombank trong việc quản lý các trang web của Techcombank hoặc hỗ trợ Techcombank tuyển dụng nhân tài, quản lý và đánh giá sàng lọc và kiểm tra trước khi tuyển dụng và cải thiện các hoạt động tuyển dụng của Techcombank. Những đối tác này được ràng buộc bởi một hợp đồng để đảm bảo việc bảo mật thông tin cá nhân của ứng viên. 

b. Cho mục đích kiểm tra, ngăn ngừa hoặc có hành động kịp thời trước những hoạt động gian lận, phi pháp hoặc vi phạm các điều khoản của Techcombankjobs.com về sử dụng thông tin cá nhân.

c. Theo quy định của pháp luật hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bảo vệ các quyền của Techcombank, của khách hàng trước bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện nào. 

4. Kiểm soát Thông tin cá nhân

Khi đăng tải Thông tin cá nhân lên website Techcombankjobs.com, ứng viên có nghĩa vụ bảo mật thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu). Techcombank không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại/khiếu nại/khiếu kiện nào (nếu có) trong trường hợp ứng viên để lộ thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu). Đối với Thông tin cá nhân của mình, ứng viên có các quyền sau đây:

a. Sửa/cập nhật Thông tin cá nhân mà ứng viên cho là không chính xác hoặc không đầy đủ;

b. Yêu cầu Techcombank xóa thông tin cá nhân mà Techcombank đang lưu trữ.

5. Phương thức, thời hạn lưu trữ thông tin

a. Techcombank có thể sử dụng các ứng dụng đám mây để lưu trữ dữ liệu của ứng viên.  Thông tin cá nhân của ứng viên có thể được một nhà cung cấp dịch vụ khác thay mặt Techcombank xử lý và có thể được lưu trữ ở các địa điểm khác nhau trên khắp thế giới.  Khi các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài được sử dụng, Techcombank có hợp đồng với các nhà cung cấp yêu cầu họ bảo mật thông tin của ứng viên và không sử dụng thông tin đó ngoài các hướng dẫn cụ thể của chúng tôi.

b. Nếu ứng viên được Techcombank tuyển dụng, tất cả Thông tin cá nhân có liên quan được thu thập trong thời gian trước khi đi làm sẽ trở thành một phần của hồ sơ nhân sự của ứng viên và sẽ được giữ lại theo các yêu cầu của Techcombank trong từng thời kỳ. Nếu Techcombank không tuyển dụng ứng viên, Techcombank sẽ xóa dữ liệu của ứng viên trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc quá trình tuyển dụng trừ khi Techcombank muốn giữ lại Thông tin cá nhân của ứng viên để xem xét ứng viên cho các cơ hội việc làm trong tương lai. Trong trường hợp như vậy, Techcombank sẽ tìm kiếm sự đồng ý của ứng viên, trước hoặc sau khi ứng viên chính thức xin việc.

c. Trong mọi trường hợp, Thông tin cá nhân có thể được lưu giữ trong một thời gian dài hơn theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

6. Sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật thông tin

Techcombank có quyền sửa đổi/bổ sung Chính sách bảo mật này trong từng thời kỳ. Mọi thay đổi sẽ được Techcombank thông báo rõ ràng trước khi thực hiện. Techcombank khuyến khích ứng viên xem chính sách này theo định kỳ để được thông báo về cách Techcombank bảo mật Thông tin cá nhân của ứng viên.