Đang tải...
 
Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
24-11-2021

Giám đốc Quản lý Tài năng

Danh mục:  Khối quản trị nguồn nhân lực
Nhân sự

Mục tiêu

- Phát triển tài năng trong Ngân hàng và xây dựng các công cụ nhằm thu hút lao động bên ngoài có năng lực choNgân hàng phù hợp với chiến lược của Ngân hàng và nhu cầu của BUs.

Trách nhiệm chính (1)

a. Vận hành:
- Xây dựng các quy định, quy trình, mô hình, hướng dẫn liên quan đến việc nhận diện, đánh giá và quản lý các nhóm nhân tài và Chương trình Quản trị viên tập sự.
- Xây dựng Kế hoạch kế nhiệm cho các vị trí chủ chốt và quan trọng trong toàn ngân hàng để đảm bảo đội ngũ lãnh đạo cho ngân hàng.
- Xây dựng định vị giá trị nhân viên (EVP) của Ngân hàng để thu hút giữ chân, và phát triển nhân tài cho Ngân hàng
- Tổ chức đánh giá và nhận diện nhân tài trong ngân hàng. Đo lường và phân tích hiện trạng của đội ngũ nhân tài kế thừa toàn hàng; đưa ra nhận xét và đề xuất cho Giám đốc Khối Nhân sự và HRBPs
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng các chương trình đào tạo theo lộ trình phát triển nghề nghiệp của đội ngũ nhân tài và Giám sát chất lượng quá trình triển khai.
- Đề xuất các kế hoạch hành động nhằm nâng cao mức độ cam kết gắn bó của đội ngũ nhân tài dựa trên kết quả khảo sát mức độ cam kết gắn bó của CBNV hàng năm.
b. Tư vấn chiến lược:
- Tư vấn, cung cấp kiến thức và hiểu biết về mô hình và qui trình quản lý nhân tài cho lãnh đạo cấp cao, thiết lập những phương pháp mới thích hợp và đảm bảo sự thống nhất về chiến lược giữa khả năng lãnh đạo và đội ngũ nhân tài trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của toàn hàng
- Dự đoán, nhận diện các rủi ro liên quan đến biến động nhân tài trong các hoạt động kinh doanh; tư vấn và phối hợp với các bên liên quan để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro
- Tham gia hoạch định chiến lược phát triển nhân tài cho Ngân hàng
c. Cải tiến:
- Phát triển những phương pháp hiệu quả nhằm đảm bảo sự cam kết cá nhân của các lãnh đạo cấp cao đối với việc Quản lý nhân tài
- Xây dựng và kết hợp với HRBP đẩy mạnh quá trình truyền thông hiệu quả giúp việc triển khai Chiến lược về phát triển đội ngũ nhân tài trong toàn hàng dễ dàng
- Xây dựng các hoạt động quảng bá hình ảnh của Ngân hàng để thu hút nhân tài cho ngân hàng Đạt chuẩn so với những đơn vị kinh doanh khác và tham gia những diễn đàn bên ngoài nhằm tiếp cận và thực hiện những phương pháp cải tiến, đảm bảo sự phát triển khả năng lãnh đạo và quản lý nhân tài được hiệu quả.

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Trực tiếp: Giám đốc Khối HR

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Trực tiếp: CVCC/Chuyên gia

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các CBNV thuộc Khối và các lãnh đạo các đơn vị có liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các tổ chức và nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân sự

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế, quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan
Am hiểu tổ chức, hệ thống, chính sách, dịch vụ của Khối QTNNL và toàn hàng; hiểu chiến lược, mô hình kinh doanh và nhu cầu QTNNL của đơn vị
Ngoại ngữ (tiếng Anh): TOEIC 650 hoặc tương đương
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và 3 năm ở vị trí quản lý tại các tổ chức có uy tín/ quy mô tương đương

Nộp hồ sơ ngay »