Nộp hồ sơ ngay »
2 thg 12, 2023

Chuyên gia Thu hồi nợ trực tiếp (40001399)

Danh mục:  Operations Division
Thu hồi nợ

Mục tiêu

- Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm đảm bảo hoàn thành xuất sắc kế hoạch chất lượng thu hồi nợ trên danh mục quản lý được phân công, đúng chiến lược, chỉ tiêu, ngân sách và linh hoạt thay đổi để phù hợp quy mô tổng thể, định hướng chiến lược phát triển từng thời kỳ của Techcombank đồng thời xây dựng, tổ chức, điều hành, phát triển thu hồi nợ chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Đề xuất và thực hiện những phương pháp nhằm cải thiện nghiệp vụ, nhằm đảm bảo đáp ứng các cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ và các mục tiêu về tỷ lệ nợ rủi ro được giao từng thời kỳ và tuân thủ các trách nhiệm về rủi ro hoạt động Techcombank và quy định của Pháp luật.

Trách nhiệm chính (1)

Trách nhiệm công việc chính:
- Thực hiện công tác quản lý và đôn đốc thu hồi nợ tại hiện trường đối với các khách hàng thuộc phạm vi được giao phụ trách: Xác minh thông tin khách hàng, tình trạng khoản nợ; Đánh giá thiện chí, năng lực; Xây dựng phương án thu hồi nợ theo quy trình hoặc kế hoạch được giao; Triển khai thực thi phương án, báo cáo tiến độ và kết quả tác nghiệp thu hồi nợ tại hiện trường lên hệ thống thu hồi nợ; Báo cáo cập nhật tình trạng các khoản nợ cho quản lý trực tiếp để có giải pháp xử lý nợ phù hợp kịp thời.
- Xây dựng và củng cố chất lượng cung cấp dịch vụ thu hồi nợ tại hiện trường: Đảm bảo quy định đáp ứng chất lượng đi hiện trường trực tiếp và tuân thủ quy định của Techcombank, đề xuất các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng quản lý và thu hồi nợ tại hiện trường; Tham gia góp ý dự thảo các quy trình, quy định, dự án theo sự phân công của Giám đốc Thu hồi nợ/ Quản lý thu hồi nợ trực tiếp
- Tư vấn cho cấp lãnh đạo về thu hồi nợ và các khoản nợ có rủi ro cao; Đưa ra phản hồi và ý kiến đối với bất kỳ một thay đổi nào được đề xuất trong các chính sách quản lý thu hồi nợ, chính sách tín dụng khi được yêu cầu.
- Tham vấn xây dựng quy trình, sản phẩm, vận hành.
- Chủ động cảnh báo nguy cơ phát sinh nợ; Phát hiện kịp thời các yếu tố rủi ro; Đề xuất, tham mưu Giám đốc Thu hồi nợ, Quản lý thu hồi nợ trực tiếp giải pháp nhằm kiểm soát được tỷ lệ nợ.
- Dự báo quy mô nợ xấu phát sinh để xây dựng phương án ngăn chặn sớm dựa trên dữ liệu chuẩn từ Risk. Cảnh báo nguy cơ phát sinh nợ theo địa bàn/ theo phân khúc khách hàng/ theo sản phẩm.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

Trách nhiệm chính (2)

Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ:
- Nhận biết các rủi ro và chủ động báo cáo cấp quản lý.
- Triển khai và thực thi các biện pháp phòng ngừa/hạn chế rủi ro
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...
- Phối hợp chặt chẽ với CA, CFM trong việc phát hiện sai phạm, cảnh báo các yếu tố rủi ro đến chất lượng tín dụng

Trách nhiệm chính (3)

Công tác quản lý nhân sự:
- Đảm bảo việc tham gia đầy đủ và hoàn thành các khóa đào tạo, xây dựng và thực hiện CDP hàng năm
- Liên tục cải tiến nâng cao các kĩ năng nghiệp vụ.
Công tác văn hóa tổ chức:
- Đảm bảo tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tổ chức của bộ phận, Ngân hàng.
- Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi.

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Quản lý Thu hồi nợ trực tiếp/ Giám đốc Thu hồi nợ

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

NA

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các chi nhánh/Vùng CSA, Kiếm soát rủi ro hoạt động và tuân thủ - CSA AMC, Kỹ An, LA+, Khối QTRR, Khối CORM&Legal, Khối HR, Khối PFS, Khối BB, Khối WB, ANNB, khối TCKH, các chức năng trong Thu hồi nợ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Khách hàng là các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chuyên môn
- Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động tín dụng, thu hồi nợ của Ngân hàng
- Hiểu biết về hệ thống tín dụng ngân hàng thương mại
- Kiến thức về chuyên môn (luật, kinh tế, ngân hàng….)
- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến luật doanh nghiệp
Bằng cấp
- Đại học, ưu tiên Thạc sỹ/hoặc Luật sư Chuyên ngành: Luật, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan
- Trình độ tiếng Anh: Theo quy định của Ngân hàng

Nộp hồ sơ ngay »