Loading...
Share this Job
Apply now »
25-Apr-2021

Officer of Customer Service

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Retail Banking

Objective

Thực hiện hoạt động tư vấn, tiếp thị, dịch vụ chăm sóc khách hàng, quản lý nợ cho các khách hàng cá nhân hiện tại và khách hàng đến giao dịch tại đơn vị

Key accountabilities (1)

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng nhóm khách hàng cá nhân/ Giám đốc Dịch vụ khách hàng/ Giám đốc khách hàng cá nhân và/hoặc Giám đốc CN/PGD

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có

Key Relationships - Internal relationship

Priority (tại chi nhánh hoặc Khối PFS), DVKH, SME ,PCC (Khối CAD), CCA, IT (Khối OnT). Bộ phận định giá (Khối QTRR), AMC

Key Relationships - External relationship

Khách hàng

Success Profile - Qualification and Experiences

Apply now »