Loading...
Share this Job
Apply now »
29-Aug-2021

Solution Architect

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Thiết kế, lựa chọn các giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế. Tham gia xây dựng kiến trúc các hệ thống, xây dựng, đảm bảo tiêu chuẩn kiến trúc phù hợp với yêu cầu kinh doanh và phát triển của ngân hàng.

Key accountabilities

1. Triển khai dự án và yêu cầu phát triển:
o Tham gia các dự án đầu tư công nghệ từ giai đoạn nghiên cứu giải pháp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp theo lộ trình, bao gồm lập bảng điểm, đánh giá cho điểm kỹ thuật các giải pháp phù hợp theo tiêu chuẩn công nghệ; tham gia lên phương án triển khai phù hợp
o Thiết kế giải pháp/ chức năng, xây dựng tài liệu kiến trúc cho dự án
o Tư vấn và đề xuất giải pháp toàn diện cho một hay nhiều Yêu cầu phát triển dựa trên các nguyên tắc, tiêu chuẩn công nghệ
o Quản lý, giám sát các thay đổi liên quan đến kiến trúc giải pháp nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, quy chuẩn và nhất quán của hệ thống công nghệ.
o Thực hiện các công việc khác trong dự án theo phân công của Giám đốc dự án và tuân thủ theo Hướng dẫn Quản lý dự án Công nghệ.
2. Cải tiến:
o Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới
o Tham gia xây dựng/thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ phù hợp với mục tiêu phát triển của Techcombank như đảm bảo tích hợp với các hệ thống hiện hành, ổn định, tính mở theo các công nghệ tiên tiến khác nhau, giảm thiểu rủi ro vận hành, đảm bảo cho việc sử dụng hiện tại và mở rộng tương lai…vv.
o Tham gia xây dựng và cải tiến Hướng dẫn hoạt động kiến trúc, thiết kế công nghệ
3. Các trách nhiệm khác
o Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
o Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm.

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông tại các trường Đại học thuộc khối khoa học kỹ thuật như: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia…. hoặc chương trình lập trình viên Quốc tế
Kinh nghiệm công tác:trên +5 năm
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh,theo quy định của TCB từng thời kỳ
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any):
Am hiểu, có kiến thức tốt về áp dụng, lựa chọn công nghệ trong ngành dịch vụ tài chính cũng như thiết kế và xây dựng hệ thống công nghệ cho tổ chức có khối lượng giao dịch lớn trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, an toàn và hiệu quả

Apply now »