Loading...
Share this Job
Apply now »
21-Jul-2021

Senior Scrum Master_IT

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

- Chịu trách nhiệm duy trì các giá trị của Scrum, đảm bảo rằng phần mềm chất lượng được phân phối bởi nhóm theo đặc điểm kỹ thuật và các quy trình chính xác được tuân theo các mục tiêu kỹ thuật và kinh doanh cũng như chiến lược của TCB
 - Chịu trách nhiệm giao nhiệm vụ một cách thích hợp và đảm bảo rằng nhóm đang làm việc đúng nhiệm vụ vào đúng thời điểm đồng bộ với các nguyên tắc Agile.

Key accountabilities

• Tạo điều kiện thuận lợi cho các buổi họpscrum định kỳ (Chuẩn bị, Lập kế hoạch, Đánh giá / trình bày Sprint,tổng kết) với nhóm và thảo luận về các vấn đề mở, trạng thái và triển khai các hạng mục/
• Định cấu hình và duy trì các công cụ quản lý dự án (Confluence, Jira, Slack, Trello, PPM, v.v.)
• Lên kế hoạch thực hiện tổng thể, đảm bảo vai trò và trách nhiệm, mục tiêu, cam kết, công việc và lịch trình được truyền đạt rõ ràng.
• Hướng dẫn các nhóm  trong quản lý nhu cầu và các tính năng tồn đọng, ưu tiên và phát hành
 Tạo điều kiện cho các nhóm dự án thúc đẩy sự sáng tạo tốt hơn và cải thiện hiệu quả, hiệu suất công việc.
•  Giáo dục, huấn luyện và cố vấn các nhóm về các quy trình và giá trị Agile
• Hướng dẫn các nhóm cải thiện cách họ làm việc và giải quyết các trở ngại để đáp ứng tiến độ chuyển giao.
• Giúp dự án xác định khoảng cách giữa thực tiễn hiện tại và khuôn khổ Agile
• Làm việc với các bên liên quan để xác định cơ hội và cải tiến quy trình bằng cách tận dụng dữ liệu của tổ chức để thúc đẩy các giải pháp kinh doanh.
• Xác định và truyền đạt cho các bên liên quan những hiểu biết sâu sắc từ quan điểm cơ hội và trở ngại dựa trên dữ liệu thị trường thu thập được.

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc cao cấp quản lý dự án công nghệ & chuyển giao

Key Relationships - Internal relationship

Các đơn vị khác trong Bộ phận CNTT & các bộ phận liên quan trong Ngân hàng

Success Profile - Qualification and Experiences

- Bằng cử nhân về chuyên ngành kỹ thuật hoặc quản lý kinh doanh
- Chứng chỉ Scrum Master và / hoặc Chứng chỉ quản lý dự án            
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm quản lý dự án
- Có kinh nghiệm làm việc và cấu hình các công cụ lập kế hoạch và quản lý dự án, (ví dụ: Confluence, Jira, Slack, Trello, PPM)
- Kinh nghiệm tạo điều kiện và lập kế hoạch nhóm và các buổi làm việc, bao gồm cả giao tiếp với các bên liên quan cấp cao
- Có kinh nghiệm làm việc trên các dự án tối đa hóa ROI cho nhóm
- Kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ lập trình phổ biến (ví dụ: HTML, CSS, JavaScript, React, Python, PHP, NodeJS, Java hoặc Ruby)       
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any):

Apply now »