Loading...
Share this Job
Apply now »
28-Mar-2021

Senior Officer of IT Strategy & Planning

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng chiến lược công nghệ hàng năm phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của toàn hàng. Xây dựng kế hoạch hành động tương ứng và chịu trách nhiệm truyền thông, giám sát và theo dõi việc thực thi chiến lược tại các đơn vị Khối Công nghệ.

Key accountabilities (1)

Hỗ trợ giám đốc Hoạch định chiến lược xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch hành động nhằm đảm bảo bộ phận thực hiện đúng và đủ các chức năng được giao:
  - Hỗ trợ dẫn dắt quá trình thiết lập và xây dựng chiến lược công nghệ tổng thể (bao gồm nhưng không giới hạn các chiến lược hạ tầng, phát triển, nhân sự, v.v…) theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển của Ngân hàng, đảm bảo tính liên kết và đồng bộ từ mục tiêu, tài chính đến nguồn lực;
  - Hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ lộ trình, kế hoạch tổng thể sang kế hoạch hành động và triển khai chi tiết trong trung hạn và ngắn hạn (hàng năm), từ đó truyền thông, hướng dẫn, tư vấn cho các đơn vị thực hiện;
  - Hỗ trợ công tác triển khai chiến lược công nghệ được thực hiện thông qua giám sát, tư vấn, đánh giá và đo lường kết quả của các đơn vị chức năng trong Khối;
  - Phối hợp với đơn vị Quản lý tài chính công nghệ, Quản lý và phát triển nguồn lực và các đơn vị liên quan khác trong và ngoài Khối Công nghệ trong quá trình xây dựng, thực thi và sửa đổi kế hoạch nguồn lực (tài chính và con người) cho các dự án, sáng kiến chiến lược trong điểm nằm trong lộ trình đầu tư, vận hành và phát triển công nghệ của ngân hàng; 
  - Chịu trách nhiệm về truyền thông chiến lược công nghệ của ngân hàng tới các cấp và các đơn vị liên quan;
  - Hỗ trợ cung cấp nhận định, đánh giá độc lập và đề xuất để tham vấn cho Ban lãnh đạo Khối trong việc ra quyết định, xây dựng và triển khai chiến lược công nghệ.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Hoạch định và Quản trị Chiến lược Công nghệ

Key Relationships - Subordinate

Nhân viên trực thuộc bộ phận

Key Relationships - Internal relationship

CBNV các khối, đơn vị của ngân hàng

Key Relationships - External relationship

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính/ kinh tế / ngân hàng/ quản trị kinh doanh/ nhân sự
Kinh nghiệm công tác: 6-8 năm
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Cấp độ 3 (TOEIC = 650 - 699) / hoặc theo quy định của TCB từng thời kỳ
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any):

Apply now »