Loading...
Share this Job
Apply now »
14-Oct-2021

Senior Officer, IT Quality Assurance 2

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Trực tiếp thực hiện kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi trên mọi hệ thống, giải pháp công nghệ và các dự án công nghệ thông qua việc lên kế hoạch, đánh giá, thực hiện và áp dụng các tool kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của việc kiểm thử.                                
 

Key accountabilities (1)

1. Triển khai công việc
  - Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh sách các đối tượng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử. Lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo chất lượng kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi/ dự án trên hệ thống. 
  - Phối hợp các bộ phận khác để thực hiện kiểm thử và báo cáo kết quả kiểm thử các phát triển/ dự án nhiều hơn 20% so với Chuyên viên kiểm thử.
  - Đảm bảo tỉ lệ lỗi theo SLA cho Chuyên viên kiểm thử cao cấp (0.05% lỗi sau Go Live ~ 0.5 lỗi/1000 test case)
  - Học tập và áp dụng các tiêu chuẩn hóa, tự động hóa, các công cụ và kiến thức kiểm thử tiên tiến
  - Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị 
2. Quản trị rủi ro và tuân thủ
  - Quản lý lỗi theo đúng quy trình kiểm thử phần mềm. Phối hợp với các bộ phận liên quan để sửa lỗi.
  - Nhận biết và chủ động phát hiện rủi ro của trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
 - Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, thiết kế và các cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs); Sử dụng và cập nhật bộ Kịch bản kiểm thử tiêu chuẩn (Master Test Case Library

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Đảm bảo chất lượng công nghệ/ Trưởng nhóm Đảm bảo chất lượng công nghệ
 

Key Relationships - Subordinate


 

Key Relationships - Internal relationship

Các đơn vị chức năng trong nội bộ Khối, các bộ phận nghiệp vụ của các đơn vị khác        

Key Relationships - External relationship

Các đối tác cung cấp các giải pháp ứng dụng        

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin, Toán tin, Điện thử viễn thông, tài chính hoặc ngân hàng            
Kinh nghiệm làm việc: 4-5 năm trở lên            
Yêu cầu về trình độ tiếng Anh: Theo Quy định của Techcombank từng thời kỳ            
 

Apply now »