Loading...
Share this Job
Apply now »
02-Sep-2021

Senior Manager, Product Development

Category:  Whole Sales Banking Division
Job Type: 
Facility:  Business Banking

Objective

- Chịu trách nhiệm xây dựng, chỉnh sửa, cập nhật các chính sách, quy trình, hướng dẫn đảm bảo tuân thủ quy định của các cơ quan chức năng và của TCB cho các cán bộ nhân viên Khối NHBB.
- Truyền thông, hướng dẫn thực hiện các quy định của Khối NHBB và của TCB đến các cán bộ trong Khối NHBB.
- Nghiên cứu xây dựng, cải tiến quy trình thực hiện chiến lược ngân hàng số hóa.
- Đóng góp ý kiến về việc sửa đổi các quy định, chính sách của Khối NHBB, của TCB và của các cơ quan chức năng phù hợp với quy định của pháp luật và TCB cũng như phù hợp nhu cầu của KH.
- Rà soát, cập nhật, sửa đổi các quy định của TCB và đề xuất cải tiến các quy định nhằm nâng cao trải nghiệm của KH.

Key accountabilities

1. Thực thi các công việc theo chức năng nhiệm vụ (BAUs):
- Là đầu mối thực hiện cập nhật, đề xuất các thay đổi của văn bản pháp luật, các văn bản của ngân hàng, của các khối khác liên quan đến Khối NHBB.
- Đề xuất xây dựng, cập nhật, sửa đổi các chính sách, quy trình, hướng dẫn thực hiện các chính sách, quy định của TCB và của pháp luật, liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ của các cán bộ thuộc Khối NHBB và KH thuộc phân khúc NHBB (gồm các chính sách tín dụng và phi tín dụng) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của TCB và phù hợp với định hướng kinh doanh của Khối NHBB.
- Nghiên cứu, phối hợp, đề xuất xây dựng quy trình theo hành trình trải nghiệm của KH, lấy KH làm trọng tâm nhằm nâng cao trải nghiệm của KH, thực hiện chiến lược ngân hàng số hóa.
- Đề xuất và trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung các văn bản ủy quyền, phân quyền của Khối.
- Thực hiện truyền thông, đào tạo, hướng dẫn về các thay đổi về chính sách, quy định của TCB và của các cơ quan chức năng cho các cán bộ thuộc Khối NBBB.
- Định kỳ rà soát các văn bản, đề xuất sửa đổi, cải tiến quy trình, chính sách phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh, nâng cao trải nghiệm của KH và phù hợp với quy định của pháp luật và của TCB.
2. Tham gia triển khai chiến lược của Khối và của TCB
- Tham gia nghiên cứu và hỗ trợ triển khai các sáng kiến, dự án nhằm góp phần thực thi chiến lược của Khối KHBB.
- Tư vấn, hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận trong và ngoài khối trong việc nghiên cứu, phân tích và tổ chức thực hiện các sáng kiến nhằm góp phần thực thi chiến lược của TCB.
3. Quản lý và phát triển con người
- Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nguồn lực trong đơn vị, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
- Đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong phạm vi được giao phụ trách
4. Văn hóa doanh nghiệp:
- Đảm bảo công tác quản lý tại đơn vị theo đúng 3 nguyên tắc: công bằng, minh bạch và tôn trọng, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Đảm bảo làm gương trong công tác xây dựng văn hóa tổ chức
- Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; các CBNV hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi.
5. Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Quản trị chiến lược và Hiệu quả kinh doanh phân công

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh.
Kiến thức chuyên môn:
-Am hiểu các kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng;
-Am hiểu sâu sắc về các bước xây dựng, cải tiến quy trình, các phương pháp luận xây dựng quy trình, cải tiến chất lượng.
- Có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị vận hành, xây dựng quy trình, hỗ trợ kinh doanh đối với KHDN lớn.
- Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý con người, lập kế hoạch, tư duy chiến lược, quản lý sự thay đổi.
Trình độ tiếng Anh cấp độ 3 (TOEIC 650 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương)

Apply now »