Loading...
 
Share this Job
Apply now »
14-Jan-2022

Officer, Corporate governance and structure

Category:  Strategy and Corporate Development Division
Job Type: 
Facility:  Strategy & Corporate Development

Objective

• Xây dựng, điều chỉnh cấu trúc, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, sự phối hợp giữa các đơn vị trong ngân hàng phù hợp với chiến lược và mô hình kinh doanh
• Xây dựng, điều chỉnh, giám sát việc thực thi các chiến lược, chính sách, quy trình, hướng dẫn về quản trị điều hành trong ngân hàng

Key accountabilities

- Hỗ trợ thu thập thông tin, nghiên cứu và rà soát các quy định, quy trình thành lập/điều chỉnh cơ cấu tổ chức
- Hỗ trợ tư vấn các đơn vị trong Ngân hàng trong việc tư vấn xây dựng, điều chỉnh cấu trúc và mô hình hoạt động.
- Hỗ trợ các đơn vị về thủ tục xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của đơn vị theo quy định của Ngân hàng.
- Hỗ trợ  công tác kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các đơn vị, đảm bảo phù hợp với chiến lược và mô hình kinh doanh và cấu trúc của toàn hàng.

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp cao học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có bằng thạc sỹ/MBA từ các trường đại học nước ngoài
Am hiểu sâu sắc các hoạt động quản lý kinh doanh trong ngân hàng
Hiểu biết về hoạt động cấu trúc/tái cấu trúc doanh nghiệp
Hiểu biết về các phương pháp luận, các mô hình thực tiến trong tổ chức doanh nghiệp (tập trung/ phân tán, đối tác phụ trách nghiệp vụ, dịch vụ dùng chung, dịch vụ thuê ngoài)
Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; Kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận/ dự án  cấu trúc doanh nghiệp tại các tổ chức lớn, hoặc tại các công ty tư vấn lớn – mảng cấu trúc/ tái cấu trúc doanh nghiệp (ưu tiên kinh nghiệm làm cho các ngân hàng/ công ty tài chính) hoặc kinh nghiệm tư vấn  luật quản trị trong ngân hàng
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc

Apply now »