Loading...
Share this Job
Apply now »
02-Sep-2021

Officer of Meeter-Greeter

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Customer Services

Objective

Hỗ trợ bộ phận DVKH và các Phòng Kinh doanh trong việc tiếp xúc KH để khai thác nhu cầu của Khách hàng đến giao dịch

Key accountabilities (1)

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: GĐ DVKH

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có

Key Relationships - Internal relationship

các bộ phận tại Chi nhánh ; Phòng QLvà nâng cao CLDV (TT SSE)

Key Relationships - External relationship

Khách hàng

Success Profile - Qualification and Experiences

Apply now »