Loading...
Share this Job
Apply now »
18-Jul-2021

Officer, Risk Mitigation

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

- Thu thập đầy đủ dữ liệu, có nhận định, phân tích, đánh giá phục vụ công tác kiểm tra đánh giá độc lập về hiệu quả của các chính sách/ hệ thống/hoạt động/giám sát liên quan tới thu hồi nợ theo phân khúc/ danh mục; đánh giá/kiểm tra nhằm đảm bảo các hoạt động vận hành thu hồi nợ trong khuôn khổ quy định QTRR ; đóng vòng lặp quản trị tín dụng; xây dựng chính sách ngứng tác nghiệp khoản nợ
- Tham gia thực thi các phương án tác nghiệp thu hồi nợ đặc biệt theo yêu cầu của cấp lãnh đạo
- Hỗ trợ công tác phục vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động thu hồi nợ

Key accountabilities

I. Trách nhiệm chung:
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... , và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Tuân thủ sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank, của Mảng / Khối
II. Trách nhiệm chuyên môn
1. Tham gia thực thi công tác kiểm tra đánh giá độc lập về hiệu quả của các chính sách/ hệ thống/hoạt động/giám sát liên quan tới thu hồi nợ theo phân khúc/ danh mục nhằm đưa ra các đề xuất cải tiến và quản trị hiệu quả theo yêu cầu của cấp lãnh đạo:
- Thu thập văn bản, tài liệu,thông tin, báo cáo phục vụ hoạt động thanh tra theo từng thời kỳ
- Trực tiếp rà soát tình hình hoạt động thực tế
- Hoàn thiện báo cáo hiện trạng vs quy định/kế hoạch/mục tiêu, đưa ra đánh giá nhận định về gáp , có đề xuất giải pháp cải thiện (nếu có)
2. Tham gia triển khai công tác đánh giá/kiểm tra nhằm đảm bảo các hoạt động vận hành thu hồi nợ trong khuôn khổ quy định QTRR và phù hợp với các định hướng kinh doanh theo yêu cầu của cấp lãnh đạo:
- Thu thập văn bản, tài liệu,thông tin, báo cáo phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra theo từng thời kỳ
- Trực tiếp rà soát tình hình hoạt động thực tế
- Hoàn thiện báo cáo rà soát, phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ
3. Quản lý tương tác phản hồi trong hoạt động thu hồi nợ
- Tiếp nhận các yêu cầu về thông tin/dữ liệu/cách thức vận hành/chính sách của các đơn vị thu hồi nợ
- Phân tích và xác định vấn đề thông qua các báo cáo của đơn vị thu hồi nợ cung cấp
- Tổng hợp, báo cáo phân tích, gửi các bài học kinh nghiệm/ý kiến phản hồi, góp ý cho các bộ phận liên quan
- Đề xuất giải pháp cải tiến việc lưu trữ và cung cấp thông tin về các bài học kinh nghiệm được liên tục và xuyên suốt giữa các bộ phận liên quan (nếu có)
4. Tham gia xây dựng chính sách ngừng tác nghiệp thu hồi nợ; thực thi các phương án tác nghiệp thu hồi nợ đặc biệt
- Thu thập thông tin /báo cáo để phân tích đưa ra đề xuất nguyên tắc lựa chọn, phương thức thực hiện ngừng tác nghiệp khoản nợ
- Hỗ trợ công tác phân tích, đánh giá, đưa ra đề xuất giải pháp (nếu có)
- Tham gia thực thi phương án tác nghiệp thu hồi nợ đặc biệt theo yêu cầu của cấp lãnh đạo đảm bảo tuân thủ quy định của ngân hàng
5. Thực hiện các công tác khác:
- Phối hợp, hỗ trợ trong công tác quản lý, giám sát rủi ro hoạt động và gian lận trong thu hồi nợ
- Hỗ trợ công tác thực thi thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thanh tra NHNN, kiểm toán liên quan đến hoạt động thu hồi nợ
6. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/Giám đốc Mảng.

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng nhóm
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Internal relationship

Khối WB, Khối CSA, CCA, Kiểm toán nội bộ…

Key Relationships - External relationship

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức có liên Quan (Kiểm toán, tư vấn,…)

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế/tài chính/ngân hàng,

Kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị danh mục/ phân tích số liệu liên quan đến hoạt động tài chính/ngân hàng: tối thiểu 02 năm

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Tiếng anh TOEIC 405 trở lên hoặc đã làm việc/học tập tại nước ngoài/tổ chức tại Việt Nam sử dụng ngôn ngữ yêu cầu tối thiểu 1 năm hoặc các chứng chỉ khác tương đương

Kiến thức chuyên môn:

- Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng: nghiệp vụ tín dụng, thu hồi nợ

- Có kiến thức về các văn bản pháp luật liên quan đến nợ có vấn đề

- Kiến thức về quản trị rủi ro


Apply now »