Loading...
Share this Job
Apply now »
06-Apr-2021

HRIS Officer

Category:  Human Resources Management Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Là đầu mối quản lý và tổ chức triển khai các công tác liên quan đến một hoặc một số hệ thống phần mềm/công cụ IT của HR và các chương trình UD nhân sự trong Ngân hàng theo phân công
2. Là đầu mối báo cáo, quản lý, lưu trữ, kiểm soát, bảo mật, bảo dưỡng, nâng cấp của một hoặc một số phần mềm/ công cụ theo phân công của Trưởng nhóm.
3. Thực hiện xây dựng công cụ IT hóa hoạt động HR để nâng cao hiệu suất công việc HR theo phân công/ yêu cầu.

Key accountabilities (1)

1- Thái độ hành vi:
- Tuân thủ nghiêm túc qui định, nội qui, qui trình, hướng dẫn,.. của Ngân hàng.
- Thực hiện tốt 5 giá trị cốt lõi của TCB.
- Cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) được giao.
2- Chịu trách nhiệm chính cho các công việc;
- Hỗ trợ trong việc thiết lập/ phân quyền sử dụng cho các user theo các quy định sử dụng hệ thống.
- Hỗ trợ quản trị các danh mục của phần mềm đảm bảo các danh mục được thiết lập thống nhất phù hợp mục đích sử dụng của Ngân hàng.
- Hỗ trợ xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng, thực hiện đào tạo/ hỗ trợ các cá nhân và đơn vị trên toàn hệ thống trong việc sử dụng phần mềm;
- Thực hiện cài đặt, hỗ trợ cài đặt phần mềm nhân sự cho các cá nhân/ đơn vị trên toàn hệ thống;
- Phối hợp với nhà cung cấp để xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành, triển khai hệ thống;
- Hỗ trợ xử lý và khắc phục các sự cố (nếu có) trong quá trình vận hành, triển khai phần mềm.
- Hỗ trợ kỹ thuật trong việc lưu trữ số liệu, xuất báo cáo về nhân sự định kỳ và đột xuất theo yêu cầu
3- Thiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc chức năng.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc Quản lý hệ thống thông tin nhân sự

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: không có

Key Relationships - Internal relationship

Các CBNV thuộc Khối QTNNL và các đơn vị có liên quan

Key Relationships - External relationship

Các đối tác theo yêu cầu công việc.

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp đại học
Am hiểu tổ chức: Hiểu cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trên toàn hệ thống; Hiểu các giá trị cốt lõi; Hiểu tầm nhìn/sứ mệnh của TCB
Am hiểu sản phẩm của đơn vị: Hiểu các sản phẩm/dịch vụ của Khối QTNNL; Có thể tư vấn được cho đơn vị khác về mảng công việc phụ trách.
Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị: Hiểu cơ bản các sản phẩm của Khối QTNNL.
Kinh nghiệm phát triển phần mềm ứng dụng từ 1-2 năm
Tiếng Anh: phù hợp quy định Techcombank

Apply now »