Loading...
Share this Job
Apply now »
18-Jul-2021

Giám đốc Vùng

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Retail Banking

Objective

Thay mặt Giám đốc Khối CSA chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của các chi nhánh trong phạm vi vùng được giao

Key accountabilities (1)

1. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu KPI cho các Chi nhánh trong Vùng hàng năm
- Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới cho vùng hàng năm phù hợp với tình hình của thị trường, các NH đối thủ và nhu cầu dịch vụ tại địa bàn quản lý
- Quản lý/Kiểm soát ngân sách hoạt động của Vùng theo hạn mức đã được duyệt một cách hiệu quả.
- Triển khai kế hoạch kinh doanh của Vùng, xây dựng các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng. Định kỳ đánh giá việc thực hiện, đốc thúc, thúc đẩy các đơn vị yếu kém hoặc có tiềm năng đặc biệt
- Đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động bán hàng và dịch vụ thông qua mạng lưới chi nhánh/ ATM quản lý trong vùng
- Đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động bán hàng và dịch vụ giữa các khu vực trong vùng
- Thiết kế cơ chế khen thưởng cho đội bán hàng trong vùng, với ý kiến tư vấn của các khối kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới chi nhánh/ ATM cho phù hợp với chiến lược Bán hàng và phân phối tổng thể. Xác định và phê duyệt địa điểm đặt chi nhánh/ATM và chỉ đạo, giám sát triển khai
- Chỉ đạo, giám sát việc phối hợp với các khối kinh doanh để thúc đẩy hiệu quả bán hàng và dịch vụ
- Tạo điều kiện hỗ trợ việc phối hợp giữa các khối kinh doanh và vùng để bán chéo hiệu quả
- Đảm bảo trao đổi thông tin, tham vấn về khách hàng và thị trường để xây dựng các đề xuất giá trị, mô hình dịch vụ và các chào hàng sản phẩm cụ thể cho từng phân khúc
- Kiểm soát trạng thái nợ quá hạn tại các đơn vị trong Vùng
- Đối với món nợ quá hạn có giá trị lớn trực tiếp đôn đốc thu nợ cùng với Giám đốc mảng SME/PFS của đơn vị đảm bảo việc thu nợ được hiệu quả và tuần thủ theo đúng quy định của Techcombank
- Chịu trách nhiệm làm việc với Chính quyền địa phương (Cơ quan nhà nước trên địa bàn; Ngân hàng Nhà nước; Cơ quan báo chí; truyền hình …)
- Phát triển thương hiệu Techcombank trong Vùng mình quản lý
2. Quản lý Chất lượng dịch vụ:
- Trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn khách hàng tại các đơn vị về chất lượng dịch vụ để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố chất lượng dịch vụ cho các đơn vị trong Vùng
- Chỉ đạo triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ trong Vùng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng
3. Quản lý nguồn lực, nhân sự
- Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, Tuyển dụng, đào tạo, điều động, luân chuyển, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, ghi nhận, tưởng thưởng và đánh giá hiệu quả công việc …của CBNV trong Vùng, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh theo thẩm quyền phê duyệt.
- Xây dựng và bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận cho các vị trí quản lý từ Giám đốc mảng trở lên

Key accountabilities (2)

4. Quản lý rủi ro hoạt động và tuân thủ
- Đảm bảo các hoạt động của Vùng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro
5. Xây dựng Văn hóa tổ chức:
- Truyền thông các giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi và các chương trình thi đua hành trình văn hóa chung của ngân hàng
- Triển khai thực hiện các chương trình thi đua về HTVH của Techcombank
- Triển khai hoạt động thúc đẩy VHTC tại đơn vị
6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/phân công của Giám đốc Khối/Miền

Success Profile - Qualification and Experiences

Trình độ đai học chuyên ngành Kinh tế/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh.
Ưu tiên có bằng thạc sỹ.
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí Giám đốc chi nhánh
Trình độ tiếng Anh cấp độ 4 (TOEIC 700 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương)
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any)

Apply now »