Loading...
Share this Job
Apply now »
24-Feb-2021

Giám đốc Quản lý Kiến trúc Công nghệ 1

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Quản trị khung quản lý kiến trúc tổng thể doanh nghiệp (EA): Xây dựng và đảm bảo định hướng kiến trúc, tiêu chuẩn, lộ trình, khuôn mẫu và phương pháp cho tất cả mảng công nghệ của ngân hàng.

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong Quản trị và điều hành công việc:
- Xây dựng và triển khai chiến lược và kế hoạch hoạt động của bộ phận theo định hướng hoạt động của khối. Đảm bảo chiến lược của Bộ phận luôn theo sát với chiến lược của Khối và của Ngân hàng.
- Phê duyệt và đảm bảo định hướng về khung quản lý kiến trúc tổng thể doanh nghiệp (EA).
- Quản lý EA ở nhiều domain như Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc ứng dụng, Kiến trúc Thông tin và Kiến trúc hạ tầng, bao gồm định hướng, chuẩn hóa, thiết lập phương thức và lộ trình.
- Tư vấn và phê duyệt tiêu chí đánh giá và lựa chọn giải pháp phù hợp với định hướng công nghệ của ngân hàng.
- Nghiên cứu và đề xuất các hướng tiếp cận công nghệ mới và đưa vào ứng dụng thực tế trong ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ và tiên phong trong các lĩnh vực mới.
2. Trách nhiệm trong công tác Quản trị rủi ro và tuân thủ:
- Kiểm soát và đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn đã ban hành.
- Nhận biết rủi ro của bộ phận trong quá trình hoạt động, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.
3. Trách nhiệm trong quản lý nguồn nhân lực:
- Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận.
- Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.
- Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống.
4. Các trách nhiệm khác:
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối.
- Dẫn dắt thành viên tham gia vào công tác xây dựng văn hóa tổ chức của ngân hàng.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Chuyển đổi Kinh doanh – Công nghệ.

Key Relationships - Subordinate

Kiến trúc sư mảng, Kiến trúc sư doanh nghiệp.

Key Relationships - Internal relationship

Các đơn vị trong Khối, các đơn vị khác trong ngân hàng.

Key Relationships - External relationship

Các hãng, đối tác chiến lược.

Success Profile - Qualification and Experiences

1. Bằng cấp/Nghiệp vụ
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Ngân hàng
2. Kiến thức chuyên môn:
Nắm bắt rõ tầm nhìn và chiến lược về công nghệ của ngân hàng trong 5-10 năm tới
Nắm rõ các hệ thống công nghệ trong ngân hàng, đặc biệt là các domain chủ chốt như Core banking, Payment, eBanking, Risks Management, End-to-End Lending…
Có khả năng quản lý, định hướng và dẫn dắt nhóm dự án thực hiện nhiều dạng dự án khác nhau trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
3. Kinh nghiệm:
Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm triển khai thực tế nhiều giải pháp chính trong ngân hàng mức độ end-to-end từ nghiệp vụ tới ứng dụng và hạng tầng triển khai như thẻ, core, internet banking, data warehouse…
Có ít nhất 13 năm kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo nhóm triển khai công nghệ cho ngân hàng.
4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh) - TOEIC tối thiểu 800

Apply now »