Loading...
Share this Job
Apply now »
23-Apr-2021

Executive Assistant

Category:  Corporate Affairs Division
Job Type: 
Facility:  Corporate Affair

Objective

Chịu trách nhiệm tư vấn và trợ giúp Giám đốc Khối từ công tác quản lý nhân sự, cơ cấu tổ chức, phát triển vận hành hoạt động chức năng toàn Khối đến từng bộ phận riêng lẻ

Key accountabilities (1)

1. Đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật hệ thống thông tin văn bản của Khối
- Chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn và tính bảo mật của hệ thống thông tin bằng văn bản của Khối từ các văn bản chuyên môn đến các profile của các nhân sự cấp cao trong Khối
- Đầu mối về cơ cấu tổ chức và nhân sự để làm việc với Khối Quản trị nguồn nhân lực về tuyển dụng, quyền lợi/phân quyền vào dữ liệu nhân sự và cơ cấu tổ chức của Khối đến từng bộ phận thuộc Khối.
- Đầu mối về phân quyền quản lý/vận hành với các hệ thống thông tin văn bản trong Khối và các quyền liên quan tới công nghệ/vận hành công nghệ trong hệ thống Techcombank của từng vị trí thuộc Khối.
- Đầu mối kiểm soát chất lượng chính sách/văn bản của Khối đúng với tiêu chí/yêu cầu của Quản lý chất lượng cũng như Quản lý rủi ro hoạt động toàn ngân hàng
2. Xây dựng tài liệu báo cáo Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Tổng Giám đốc và các hội đồng/ủy ban khác
- Chịu trách nhiệm hoàn thiện các yêu cầu về nội dung báo cáo của Khối cho các cuộc họp giữa Khối với BOD/BOM/CEO và các Hội đồng/ủy ban khác
- Đảm bảo các nội dung báo cáo từ các bộ phận trong Khối đúng với yêu cầu của các cuộc họp nói trên hoặc theo chỉ đạo của Giám đốc Khối
- Xây dựng các khung báo cáo hợp nhất hoặc adhoc với các nội dung báo cáo thuộc thẩm quyền báo cáo của cấp lãnh đạo Khối đúng với các khung báo cáo của toàn ngân hàng hoặc theo yêu cầu của CEO/Hội đồng quản trị/hội đồng hoặc ủy ban.
3. Phân tích và kiểm soát dữ liệu hoạt động của Khối
- Chịu trách nhiệm kiểm soát các nội dung báo cáo chuyên môn của từng bộ phận thuộc Khối báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Khối
- Chịu trách nhiệm kiểm soát các nội dung báo cáo chuyên môn của Khối báo cáo trong các cuộc họp Chiến lược, họp BOM, họp BOD và các cuộc họp điều hành Ngân hàng khác.
- Đề xuất các ý kiến và giải pháp nhằm hỗ trợ Giám đốc Khối đưa ra các quyết định nhanh chóng trong hoạt động kinh doanh thông qua viêc phân tích các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động kinh doanh
4. Quản trị lịch trình hoạt động tại cấp Khối và N-1
- Chịu trách nhiệm thống nhất các lịch hoạt động cho toàn bộ cấp N-1 phù hợp với lịch của Giám đốc Khối bằng các đề xuất nội dung nào cần ưu tiên hay không ưu tiên
- Đảm bảo hiệu quả của các lịch trình bằng cách kết nối các đầu mối liên quan, đảm bảo thời hạn cũng các đề xuất ưu tiên được cập nhật chính xác tới các thành viên như cam kết định kỳ hoặc yêu cầu của Giám đốc Khối
5. Quản trị mảng hành chính văn phòng
- Giám sát hiệu quả mảng hành chính của toàn Khối và đảm bảo yêu cầu về chức năng hành chính văn phòng của từng bộ phận được phản hồi và hoàn thành.
- Phối hợp với bộ phận Phân tích và lập kế hoạch của Khối quản lý chi phí theo kế hoạch đã lập ra từ đầu năm.
6. Đầu mối truyền thông, quản lý sự chuyển đổi của Khối

Key accountabilities (2)

- Quản lý và đảm bảo cập nhật chính xác luồng thông tin truyền thông từ ban điều hành của ngân hàng tới các thành viên cấp N-1 của Khối
- Chịu trách nhiệm kiểm soát sự chuyển đổi và các yếu tố/rủi ro có thể ảnh hưởng tới hình ảnh/thương hiệu của ngân hàng trong Khối để kịp thời báo cáo lên lãnh đạo Khối.

Success Profile - Qualification and Experiences

+ Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng
+ Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, Ưu tiên người có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu về tuân thủ, pháp lý, kiểm toán ngân hàng
+ Ngoại ngữ: Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc
+ Có khả năng tương tác khách hàng nội bộ/ bên ngoài và sắp xếp công việc tốt

 

 

Apply now »