Loading...
Share this Job
Apply now »
24-Dec-2020

E-Learning Manager

Category:  Human Resources Management Division
Job Type: 
Facility:  Human Resource

Objective

- Quản trị và khai thác hệ thống đào tạo trực tuyến
- Thiết kế, triển khai các hoạt động đào tạo trực tuyến

Key accountabilities (1)

1. Phối hợp với các bộ phận liên quan phân tích nhu cầu đào tạo của Đơn vị, đồng thời tư vấn giải pháp triển khai đào tạo phù hợp.
2. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc lập kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động đào tạo.
3. Quản lý và giám sát hoạt động thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến trên cơ sở ứng dụng công nghệ để thiết kế các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao trải nghiệm học tập của CBNV tham gia đào tạo trực tuyến.
4. Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng và phát triển hệ thống quản lý đào tạo (LMS).
5. Quản trị, khai thác và hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo (LMS) đáp ứng nhu cầu đào tạo của Ngân hàng.
6. Nghiên cứu, phân tích và ứng dụng các kỹ thuật thiết kế đào tạo hiện đại, phổ biến và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường.
7. Đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến và tư vấn các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến.
8. Quản lý nguồn lực: xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của bộ phận, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
9. Phối hợp xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách đào tạo trực tuyến theo hạn mức đã được duyệt.
10. Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ.
11. Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
12. Đảm bảo các hoạt động đào tạo trực tuyến tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
13. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Đào tạo và Phát triển.

Qualification and Experiences

Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan
Có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và đào tạo Elearning
Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Am hiểu tổ chức TCB và nội bộ Khối; hiểu các chỉ tiêu, thách thức, cơ hội và nhu cầu QTNNL của đơn vị 

Apply now »