Loading...
Share this Job
Apply now »
10-Feb-2021

Chuyên viên nhắc nợ - Phòng nhắc nợ Miền Bắc/Miền Nam

Category:  Techcombank AMC
Job Type: 
Facility:  Debt Collection

Objective

1. Thực hiện và hoàn thành kế hoạch thu hồi nợ được giao trong từng thời kỳ, hỗ trợ vào việc hoàn thành kế hoạch thu hồi nợ chung của Phòng, Trung tâm và Công ty.
2. Đảm bảo nghiệp vụ nhắc nợ tuân thủ các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của TCB và TCB AMC và đảm bảo lợi ích tối đa cho TCB.

Key Accountablities (1 of 3)

1. Thực hiện hoạt động nhắc nợ và thu hồi nợ đối với khoản nợ tín chấp quá hạn từ 1 - 30 ngày
- Trực tiếp thực hiện nhắc nợ thông qua hình thức chủ yếu là gọi điện thoại, gửi email và thư theo đường bưu điện để yêu cầu Khách hàng trả nợ nhanh nhất, khả thi và hiệu quả nhất.
-  Đề xuất, trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt về phương án nhắc nợ
- Soạn, trình ký, gửi các văn bản/tài liệu và thực hiện các công việc  để triển khai thực hiện phương án nhắc nợ theo quy định nội bộ và/hoặc phê duyệt của Cấp có thẩm quyền.
- Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác xử lý và thu hồi nợ đạt hiệu quả.
2. Cập nhật tình trạng khách hàng và chịu trách nhiệm chuyển hồ sơ đầy đủ cho Phòng Thu Nợ Trực Tiếp hoặc Đơn vị xử lý nợ khác của Công ty  theo quy định.
3. Trách nhiệm khác:
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng/ Giám đốc Trung tâm phân công

Key Accountablities (2 of 3)

Key Accountablities (3 of 3)

Qualification & Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên.

Kiến thức chuyên môn: Ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Luật / Tài chính / Ngân hàng

Kinh nghiệm : Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm làm việc tại các đơn vị có liên quan đến việc tiếp xúc với khách hàng.

Ngoại ngữ (Tiếng Anh):

Apply now »