Loading...
Share this Job
Apply now »
05-Apr-2021

Chuyên viên chính sách quản trị rủi ro (CTV Thời vụ)

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

Xây dựng khung chính sách QTRR đảm bảo phù hợp quy định NHNN và định hướng ngân hàng

Key accountabilities (1)

1. Trực tiếp xây dựng khung chính sách quản trị rủi ro do HĐQT ban hành, áp dụng cho toàn hệ thống và rà soát  đảm bảo các văn bản được ban hành phù hợp với định hướng về QTRR của TCB và tuân thủ yêu cầu pháp luật/Ngân hàng Nhà nước:
- Chính sách quản trị rủi ro
- Quy định quản trị rủi ro tín dụng
- Quy định về xếp hạng tín dụng khách hàng
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán và rủi ro;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của  Hội đồng rủi ro;
- Hướng dẫn vận hành Hội đồng rủi ro

2.Trực tiếp xây dựng khẩu vị rủi ro của ngân hàng và hạn mức rủi ro cho các loại rủi ro trọng yếu,  hỗ trợ phối hợp với các đơn vị chủ quản về các loại rủi ro trọng yếu để rà soát và đánh giá trạng thái KVRR/HMRR định kỳ, bao gồm các loại rủi ro sau đây:
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro thị trường
- Rủi ro hoạt động
- Và các rủi ro trọng yếu khác được xác định trong từng thời kỳ
3. Trực tiếp triển khai công tác  vận hành hội đồng/ủy ban:
- Ủy ban kiểm toán và rủi ro
- Hội đồng rủi ro
4. Trực tiếp  xây dựngbáo cáo về QTRR theo yêu cầu của NHNN lên GĐK/ HĐRR/ CEO/ ARCO/ HĐQT

5. Trách nhiệm khác: 
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc bộ phận/ Giám đốc trung tâm phân công

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc xây dựng quy định QTRR cấp cao

Key Relationships - Subordinate

Không có

Key Relationships - Internal relationship

Khối WB, Khối BB, Khối PFS, Khối CSA, Khối OnT, Khối CA, Khối TCKH, Khối Markets

Key Relationships - External relationship

Các tổ chức có liên quan như kiểm toán, tư vấn, .v.v. nếu có

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên
Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu hệ thống TCB: giá trị cốt lõi, mục tiêu, chiến lược của ngân hàng
- Am hiểu hệ thống văn bản nội bộ TCB
- Am hiểu quy định/quy trình xây dựng văn bản nội bộ
Kinh nghiệm:
- Chuyên môn: 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, ngân hàng, tín dụng
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): tối thiểu TOEIC 450 hoặc tương đương

Apply now »