Loading...
Share this Job
Apply now »
30-Apr-2021

Chuyên viên cao cấp kiểm thử

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Trực tiếp thực hiện kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi trên mọi hệ thống, giải pháp công nghệ và các dự án công nghệ thông qua việc lên kế hoạch, đánh giá, thực hiện và áp dụng các tool kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của việc kiểm thử.

Key accountabilities

1. Triển khai công việc:
- Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh sách các đối tượng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử. Lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo chất lượng kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi/ dự án trên hệ thống.
- Phối hợp các bộ phận khác để thực hiện kiểm thử và báo cáo kết quả kiểm thử các phát triển/ dự án.
- Thực hiện triển khai các công nghệ kiểm thử hiện đại để đánh giá độ rủi ro của sản phẩm trong quá trình tham gia kiểm thử.
- Tham gia xây đựng quy trình kiểm thử tự động nhằm nâng cao hiệu suất trong công việc.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị
2. Quản trị rủi ro và tuân thủ:
- Quản lý lỗi theo đúng quy trình kiểm thử phần mềm. Phối hợp với các bộ phận liên quan để sửa lỗi.
- Nhận biết và chủ động phát hiện rủi ro của trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và các cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

Success Profile - Qualification and Experiences

1. Bằng cấp
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, tài chính hoặc ngân hàng.
2. Kiến thức chuyên môn
Nắm vững các mảng nghiệp vụ, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và các quy trình liên quan
Nắm vững các hệ thống công nghệ ngân hàng (core-banking, Internet Banking, thẻ , Treasury, vv )
Nắm vững kiến thức nghiệp vụ kiểm thử
Hiểu biết cơ sở dữ liệu SQL Server.
3. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, linh vực ngân hàng: 5 năm
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kiêm thử phần mềm
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kiểm thử công nghệ ngân hàng: 5 năm
4. Ngoại ngữ
Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh tương đương TOEIC 550

Apply now »